เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools

9 กุมภาพันธ์ 2566


         Statistical Process ControlหรือSPCคือ การควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสินค้าโดยใช้หลักทางสถิติเป็นเครื่องมือ ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามวิถีทางสถิติที่ถูกต้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสังเกตุ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และวัดผลการดำเนินงานผลิตเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายกระบวนการ สามารถกำจัดของเสีย และทราบสาเหตุของการผลิตของเสียได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (High Quality)ต้นทุนการผลิตต่ำ(Low Cost)และส่งมอบสินค้าได้ตรงกำหนดเวลา(On Time Delivery)

         การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการQC 7 Tools (Quality Control 7 Tools)หรือเครื่องมือ 7 ประการในการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานมาใช้เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการลดของเสียหรือRe-workลง ลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ทราบถึงสาเหตุและที่มาของของเสียที่ผลิตขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงการหาแนวทางและวิธีการในการจัดการและควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน

         ด้วยเหตุนี้หลักสูตรเทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และQC7Tools จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบขององค์กร และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

           เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผล และความสำคัญในการควบคุมและเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงเทคนิคการลดของเสียในธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม ทราบสาเหตุและแหล่งที่มาของของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ SPCและQC 7 Toolได้อย่างแท้จริง

                 เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPCและQC7Toolsจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านคุณภาพได้เข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือและระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการวางแผนการด้านคุณภาพและปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำอย่างเหมาะสม และทำให้องค์กรมีโอกาสที่จะมีผลกำไรในการดำเนินธุรกิจได้

เนื้อหาของหลักสูตร

1.     การควบคุมกระบวนการและคุณภาพด้วยหลักการStatistical Process Controlคืออะไร จุดประสงค์ ความแม่นยำและประโยชน์ที่ได้รับ

2.     ความรู้ทางสถิติและข้อมูลเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพ

3.     ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ SPC

4.     ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและกระบวนการด้วยหลักการ SPC

5.      การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 ประการ(QC 7 Tools)

-        แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) 

-        กราฟ(Graph)

-        แผ่นตรวจสอบ(Check Sheet)

-        แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)

-        ฮีสโตแกรม (Histogram)

-        แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)

6.      หลักการเบื้องต้นของระบบQCC (Quality Control Cycle)

วิธีการสัมมนา  การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย ระดมสมอง

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ วิศวกร

ระยะเวลา      1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 9.00- 16.00 น.

วิทยากร        อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

Promotionพิเศษ อัตราค่าสัมมนา 3,900/ท่าน สมัคร4 จ่าย3

 

**ลิงก์ใบสมัคร https://forms.gle/fezvGQTuRvHHm5tr7

 

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line :063-846-6405

E-mail: [email protected] www.chosenthebest.com

 

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

วิทยากร

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์สถานที่อบรม (VENUE)

รูปแบบการสัมมนาเป็นแบบผสมระหว่าง Onsite และ Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 และ 2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 902 ครั้ง