เตรียมความพร้อม.... ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ HR ห้ามพลาด !!!

22 เมษายน 2567


หลักการและเหตุผล

 

·      กฎหมายใหม่ที่จะส่งผลกระทบกับองค์กรและคนทำงาน HRอย่างเป็นนัยสำคัญ เมื่องานHRจะถูกกำหนดให้เป็นวิชาชีพตามกฎหมาย

·       คนทำงานHRต้องมีคุณวุฒิและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงจะสามารถทำงานHRได้

·       พิเศษ!เพิ่มเติม เจาะประเด็น พรบ. สมรสเท่าเทียม และ พรบ. ปรับเป็นพินัย มีผลกระทบกับองค์กรและงานHR อย่างไร

  • สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ

 

หัวข้อสัมมนา

·      วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ HR

o   เหตุผลและความเป็นต้องมี พรบ. วิชาชีพHR

o   สภาวิชาชีพ HRคือใคร มีบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ อย่างไร

o   คณะกรรมการสภาวิชาชีพ HRเป็นใครได้บ้าง มาจากไหน มีคุณสมบัติอย่างไร

o   มาตรฐานวิชาชีพ HRหมายถึงอะไร

o   ผู้ประกอบวิชาชีพ HRหมายถึงใครบ้าง

o   สมาชิกสภาวิชาชีพ HRมีกี่ประเภท มีบทบาทหน้าที่ และคุณสมบัติอย่างไร

o   การกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ HRตามกฎหมาย

o   บทกำหนดโทษ

·      คณะกรรมการจรรยาบรรณตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพ HR

o  คณะกรรมการ คือใคร

o  มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านจรรยาบรรณกับผู้ประกอบวิชาชีพ HRอย่างไร

·      กรณีศึกษาและตัวอย่างจรรยาบรรณวิชาชีพ HR

·      คนทำงานHRต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงจะทำงานด้านHRได้ใช่หรือไม่

·       จะประกอบวิชาชีพHRต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพหรือไม่  และต้องเสียค่าสมาชิกหรือไม่

·      จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพHRต้องทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร

·      กรณีศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพHR  มีกี่ระดับ มีลักษณะอย่างไร 

·       "ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล" กับ"ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต" มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร

·      บุคคลที่ประกอบอาชีพHRไม่มีใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพฯ ยังคงสามารถทำงานด้านHRได้หรือไม่

·      พนักงานHRที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันหรือก่อนวันที่กฎหมายบังคับใช้ จะมีผลกระทบอะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร

·       กรณีศึกษา กระบวนการขอรับรองมาตรฐานวิชาชีพHR

·       กรณีศึกษา การฝึกอบรมและการทดสอบวัดผล เพื่อขอรับรองมาตรฐานวิชาชีพHR

·       สถานภาพของ ร่าง พรบ. วิชาชีพHRขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหน จะบังคับใช้เมื่อใด

·       วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ พรบ.สมรสเท่าเทียม

o  ผลกระทบและสิ่งที่HRต้องเตรียมความพร้อม

·       วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ พรบ. ปรับเป็นพินัย

o   ผลกระทบและสิ่งที่HRต้องเตรียมความพร้อม

·       ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

         ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่HR


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แรมแบรนท์ ซอยสุขุมวิท 18 BTS อโศก สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 22 ครั้ง