หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

23 กุมภาพันธ์ 2567

Selling Skill for non sales person
หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


 “ ไม่ได้ทำตำแหน่งการขาย แต่ก็ต้องช่วยขายอยู่ดี
ทักษะการขายยังไงก็ต้องมี ”

 หลักการและเหตุผล

   หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าหลังยุค Pandemic ทุกธุรกิจต้องกลับมาเปลี่ยนกลยุทธ์และวางกระบวนการทางธุรกิจกันใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นแล้วบริบทขององค์กรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลถึงบุคลากรขององค์กรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ Up Skill เพิ่มเติมเพื่อให้องค์กรสามาถดำเนินต่อไป และเกิดความยั่งยืน

   หนึ่งในทักษะที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคคลากร คือ ทักษะการขาย นั่นเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าบุคคลากรมาจากหน่วยงานหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ล้วนแล้วแต่ที่ต้องสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ในทุกมิติ

   ดังนั้นแล้ว หลักสูตรการขายสำหรับบุคคลากรที่ไม่ได้อยู่ในงานขาย จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และพื้นฐานที่ดีกับบุคคลากรที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้าใจในบริบท และ ภาพรวม รวมทั้งแนวคิดและทัศคติต่อการขายที่ถือว่าเป็นทักษะที่ไม่ง่าย สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับมอบหมายหรือสัมผัสกับการขายมาก่อน

Key Contents

♟Module 1 : Effective Sales Consultant Mindset
 • ความหมายและความสำคัญของนักขายเชิงที่ปรึกษา
 • ความแตกต่างของนักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson) และนักขายทั่วไป
 • Effective Sales Processing กระบวนการขายอย่างมืออาชีพ
 • การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคต้อการปรับตัวของนักขายคุณภาพ

♟Module 2 : 5 Steps For Effective Consultative Sales Persont
 Step 1 : ใครคือลูกค้าเรา มองหา และสร้างขอบเขตกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 Step 2 : หาหัวใจ ของ ตัวเรา สินค้า และบริการ KEY DRIVER   Step 3 : ภาษาอะไร ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของเรา
 Step 4 : แท้ที่จริงแล้ว “เราขายอะไร?”
 Step 5 : สร้างความต้องการ หาจุดเชื่อมโยง กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”

♟Module 3 : Communication and Presentation
 • ผู้ฟังที่ดี Active Listener กับการเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง
 • เทคนิคขจัดความกลัว และลดความประหม่าในการนำเสนอขาย
 • เทคนิคการดูแลลูกค้าและสร้างการซื้อซ้ำ
 • เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมเพื่อเข้าใจความต้องการที่ไม่มีอยู่ในบทสนทนา
     - ความสำคัญและความหมายของ Non Verbal Vs Verbal Language
 • นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ลูกค้า พร้อมทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการนำเสนอขายแบบส่งเสริมจุดแข็งและเปลี่ยนจุดอ่อนให้น่าสนใจ Product Value
 • FAB กับการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านประโยชน์พื้นฐาน และ ประโยชน์ทางด้านอารมณ์

Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กรอบความคิดแบบพัฒนา เข้าใจและยอมรับในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนำมาปรับปรุงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างประสบการณ์ ซึ่งนำไปสู่การนำเสนอขายแบบมืออาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงปัญหา เป้าหมาย วิธีการคิด พฤติกรรม ของลูกค้าในยุค Next Normal
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ทักษะการสร้างความต้องการ ทักษะการขายยุคใหม่ เพื่อเรียกความสนใจให้ลูกค้าเกิดความอยากต่อสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825 Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/799/selling-skill-for-non-sales-person/

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้รับผิดชอบ ด้านการดูแลลูกค้า ด้านการตลาด ด้าน Sale Support และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


วิทยากร

คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ
Managing Director, Growth Trading and Solution Co.,ltd. Manager, Goal Partner Worldwide Network, Malaysia

ประสบการณ์การทำงาน
- Customer Consultant บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
-Product Partner บริษัท เอสซีจี เอ็กซพี่เรียนซ์ จำกัดสถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กุมภาพันธ์ 2567 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0854858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 540 ครั้ง