หลักสูตร : Psychology for Motivation and Conflict Resolution

16 กรกฎาคม 2567

Psychology for Motivation and Conflict Resolution

หลักสูตร :จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารความขัดแย้งในทีมงา

 


เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

"เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร

จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ

เพื่อเข้าใจตนเองและทีมงาน

สู่การเป็นนักเจรจาต่อรอง

และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผล"

 

 

หลักการและเหตุผล

การทำงานร่วมกันเป็นทีม ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างแน่นอน สิ่งที่องค์กรและหัวหน้าทีมควรคำนึงถึงคือการแก้ไขและจัดการความขัดแย้งในทีมให้เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา หากหัวหน้าทีมที่มีทักษะในการไกล่เกลี่ย และสามารถแก้ไขความขัดแย้งในทีมงาน ย่อมส่งผลให้สามารถที่จะนำเอาความขัดแย้งนั้นๆ ไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดเป็นแรงจูงใจ และผลที่จะตามมาก็คือ ความร่วมมือกันระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเอาเนื้อหา และทักษะที่จะทำให้หัวหน้างานทีมรวมถึงบุคคลในทีมสามารถนำทักษะต่างๆ ไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย และการเจรจาต่อรองมานำเสนออย่างเป็นขั้นตอนโดยอาจมีการนำเอาเหตุการณ์จริง หรือเหตุการณ์จำลองมาปฏิบัติการในรูปแบบของ Workshop เพื่อความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม 

 

Key Contents

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการทำงานเป็นทีม

มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม..

การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและทีมงาน

แนวคิด และหลักการของการจัดการกับความขัดแย้ง

จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย

ทักษะที่จำเป็นในการไกล่เกลี่ย และการบริหารความขัดแย้ง

การทำ Workshop ของเหตุการณ์สมมติในสถานการณ์ต่างๆ

 

Key Benefits

1. เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่มีผลต่อผู้อื่น

2. เพื่อเพิ่มความเข้าใจกระบวนการสื่อสารอย่างมีหลักจิตวิทยา

และช่วยขจัดสิ่งที่ปิดกั้นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงบุคคลในทีม

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิด และหลักการทางด้านการจัดการกับความขัดแย้ง

เพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นนักเจรจาต่อรอง และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และการไกล่เกลี่ย

เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และกับวิทยากร

6. เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสาร และทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ในทีม

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

 

Link:https://sbdc.co.th/public-training-calendar/800/psychology-for-motivation-techniques-and-conflict-resolution/

 

WEB : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/800/psychology-for-motivation-techniques-and-conflict-resolution/


APPLY :https://sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=800


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร หัวหน้างาน ประสานงาน และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ

วิทยากร

วิทยากร

รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม  

-อาจาราย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กรกฎาคม 2567 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 271 ครั้ง