หลักสูตร : Leadership in the Disruptive Eras

27 มิถุนายน 2567

Leadership in the Disruptive Era

หลักสูตร : พัฒนาภาวะผู้นำในโลกยุค Disruptive

 

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

" สร้างภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง

สำหรับผู้บริหารของเราในทุกๆ ระดับ

ภายใต้ภาวะการณ์ปัจจุบันที่พลิกผันอย่างรวดเร็ว "

 

 

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบัน สถานการณ์ทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรม ได้สร้างความท้าทายให้กับผู้นำและผู้บริหารที่จะต้องเปิดรับนวัตกรรมและแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในทุกระดับขององค์กร

 

        หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเป็นผู้นำเพื่อสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทักษะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จำเป็นเพื่อพร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารท่ามกลางยุคเทคโนโลยีที่พลิกผันผ่านการทำความเข้าใจตนเองและวิธีการจัดการกับความท้าทายต่างๆรวมถึงได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมการพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ (Leadership Development Program)และมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรม ท่านจะได้เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ สร้างแนวทางการบริหารงานและบริหารคน เพื่อนำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ยกระดับศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ ให้สามารถขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

Key Contents

Session 1 : การเป็นผู้นำในยุคเทคโนโลยีพลิกผันของธุรกิจ (Leadership in the Disruptive Technology Era - Thai Perspective)

     ภาพรวมสถานการณ์เทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน และผลกระทบต่อการเป็นผู้นำและผู้บริหารทุกระดับ

     ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบความเป็นผู้นำและพลวัตขององค์กร

    ● กรณีศึกษาและตัวอย่างการเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรไทย 


Session 2: สุดยอดความท้าทายในการเป็นผู้นำและผู้บริหาร (Leadership Challenges in Thailand)

    ● ความท้าทายที่จะออกจากความสำเร็จเดิมสู่ความสำเร็จใหม่

     ความท้าทายที่จะเป็นผู้นำพาการเติบโตสู่ภายนอก 

     ความท้าทายที่จะบริหารความเสี่ยงและกล้าเผชิญกับความล้มเหลวหรือความสำเร็จในอนาคต

     สำรวจความท้าทายเพิ่มเติมในการเป็นผู้นำและผลกระทบต่อการเป็นผู้นำ


Session 3: การประยุกต์การพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ (Deploying Strength-Based Leadership Development)

    ● เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง

    ● การประเมินจุดแข็งของบุคคลและทีม

     การประยุกต์โปรแกรมการพัฒนาการเป็นผู้นำ (Leadership Development Program) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง

    ● สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


Session 4: ความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของพฤติกรรม ไม่ใช่ตำแหน่ง - การปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Leadership is About Behavior, Not Position - Cultivating Effective Leadership Behaviors in Thailand)

     การสร้างความสมดุลย์ระหว่าง ความสำเร็จของงาน (Task needs - Result)

     ความต้องการของทีม (Team needs)

     ความต้องการของแต่ละคน (Individual needs)

     การบริหารทางสองแพร่งของการบริหารระหว่างงานกันคน (Management Dilemmas)

     การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทีม ส่งเสริมความร่วมมือ (Conflict resolution, Team development and collaboration)

 

 

Key Benefits

1. เพื่อทำความเข้าใจกับความท้าทายและโอกาสของการเป็นผู้นำและผู้บริหารทุกระดับในยุคที่เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว

2. สามารถอธิบาย ความท้าทายในการเป็นผู้นำที่องค์กรส่วนใหญ่ของไทยกำลังเผชิญได้

3. สามารถประยุกต์จากการเรียนรู้กลยุทธ์เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาขององค์กรต่าง ๆ

4. เพื่อทำความเข้าใจว่า "การเป็นผู้นำเป็นเรื่องของพฤติกรรม ไม่ใช่ตำแหน่ง" และสำรวจวิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจ

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/846/leadership-in-the-disruptive-era/ 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร. ธานินทร์ สุวงค์วาร

- ผู้อำนวยการ Learning & Development บริษัท PricewaterhouseCoopers Ltd

- ผู้อำนวยการ (Vice President) ฝ่ายการพัฒนาบุคลากร ธนาคารเอเชีย

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท GE Capital (Thailand) จำกัด

- อาจารย์พิเศษ NIDA จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์สถานที่อบรม (VENUE)

@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มิถุนายน 2567 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 0854858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 135 ครั้ง