หลักสูตร : Enhancing Diversity Communication Skills

2 สิงหาคม 2567

Enhancing Diversity Communication Skills

หลักสูตร : ทักษะการสื่อสารในความหลากหลายสู่ความสำเร็จ


เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


“ สร้างความสัมพันธ์ สร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่ง

ด้วยศิลปะการสื่อสารกับคนต่าง GEN ”


หลักการและเหตุผล

    ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีความหลากหลายทั้งด้านความคิด และแนวทางในการทำงาน อันเนื่องมาจากมีวัฒนธรรมและพื้นฐานที่แตกต่างกัน การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารต่าง ๆ ภายในทีมกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าได้ตามเป้าหมาย หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจแนวทางการสื่อสารบนพื้นฐานของความแตกต่าง ทั้งทางด้านความคิดแตะความต่างระหว่าง Gen รวมถึงการบริหารบุคลากรผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งเห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองกับผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างและหลากหลายในการทำงาน โดยมุ่งเน้นที่ความสำเร็จในผลลัพธ์ของงานและความเข้าใจระหว่างกันภายในทีม เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ประสานงานให้เกิดการทำงานเป็นทีม รวมถึงบุคคนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร


Key Contents

♟Module 1 : Mindset กับ การสื่อสารบนความหลากหลายในการทำงาน

 • เข้าใจพื้นฐานของความหลากหลายรูปแบบต่างๆในที่ทำงาน
 • หลักของ Outward Mindset ในการทำงานร่วมกับบุคคลากรที่มีความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

♟Module 2 : ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร

 • 9 Checklist องค์ประกอบของการสื่อสารที่สมบูรณ์
 • ประเภทของการสื่อสาร
 • ธีการสื่อสาร Verbal and Non Verbal Language
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง 5 มิติ เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • เทคนิค และข้อควร ระวังในการสื่อสารผ่านการใช้ Chat Application
 • หลีกเลี่ยงการสื่อสารเชิงลบ ( 3 สิ่งต้องห้าม : คำสั่ง ข้อห้าม ปฏิเสธ) เป็นการสื่อสารเชิงบวก

♟Module 3 : การบริหารบุคคลากร ผ่านการสื่อสาร

 • เทคนิคการสื่อสารกับพฤติกรรมคน 4 ประเภท
 • สื่อสารอย่างไร ให้เข้าใจคนต่าง GEN
 • วิธีการสื่อสารของภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ Leadership Communication
 • เทคนิคสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ และสร้างกำลังใจ การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง
 • การสื่อสารในกับผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีอายุน้อย และอายุมากกว่า
 • การสื่อสารที่กล้าแสดงออก แต่ยังรักษาสมดุล Assertive Communication


Key Benefits

1.สร้างความเข้าใจ: ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับความแตกต่างในวิถีการสื่อสารของผู้อื่น

2.สร้างความสามารถในการตอบสนอง: ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการและสถานการณ์ที่หลากหลาย

3.สร้างสรรค์ความคิด: กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย

4.สร้างการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ: สนับสนุนการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันในทีมที่มีสมาชิกมาจากวัฒนธรรมและพื้นฐานที่แตกต่างกัน


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825APPLY : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=866


วิทยากร

คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ

- Customer Consultant บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

- Product Partner บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัดสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 สิงหาคม 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 225 ครั้ง