หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง”

12 มกราคม 2564


การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์กรต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานกัน เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้นโยบายการปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 


วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อชี้ให้องค์กรเล็งเห็นถึงสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทน
2.เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการวางกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนในระยะยาว
3.เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาในองค์กร
4.เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ปฏิบัติงานในองค์การ และลดอัตราการเข้าออก
5.เพื่อบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยคำนึงความสามารถในการจ่ายขององค์การ

เนื้อหาการเรียนรู้ :
1. หลักการในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการที่ใช้ในการบริหารค่าตอบแทน การจ่ายค่าจ้าง
3. โครงสร้างเงินเดือนตามฐานค่าจ้างขั้นต่ำ
4. ขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน
5. องค์ประกอบหลักของ The Pay Model ที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นค่าตอบแทน
6. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน Pay for Performance
7. ความสัมพันธ์ของการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างงาน/ ทักษะ/ ความสามารถ
8. การบริหารผลงาน พื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงผลงงานกับค่าตอบแทน
9. การนำผลการสำรวจค่าจ้างมาใช้กำหนดโครงสร้างเงินเดือน
10. การกำหนด ช่วงเงินเดือน และ Minimum/Maximum ของกระบอกเงินเดือน
11. ข้อพึงระวังในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานจอง 2 ท่าน ขึ้นไป ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 092 263 3989, 082 930 6251 บริษัท สัมมนาเซ็นเตอร์ จำกัด 99/628 หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ให้บริการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก (Public Training & In House Training) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135560000867 มอบใบรับรอง Certificate ,ทุกหลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% https://web.facebook.com/PiChaMon1985สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 มกราคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.สัมมนาเซ็นตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0922633989 [email protected]

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3686 ครั้ง