หลักสูตร: จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

30 กันยายน 2563

Psychology for Management & Motivating Techniques

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน ( 30 ก.ย. )


  

    คุณเชื่อไหม ? การบริหารคนนั้นอยากยิ่งกว่าบริหารงาน องค์กรใดมีบุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน จะสามารถนำพาความสำเร็จมาให้แก่องค์กรได้ง่าย    

    ดังนั้น จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง


Key Contents

♟ แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

♟ หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการ
     • ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น
     • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก
     • เจตคติที่ดีต่อองค์การ
     • เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
     • เจตคติต่องานที่ทำ
     • การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

♟ การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น
     • ความต้องการประจักษ์ตน
     • ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น
     • ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ
     • ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
     • ความต้องการด้านร่างกาย

♟ การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

♟ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
     • 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนความคิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนความรู้สึก
     • ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

♟ เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     • 5 P. for Best Attitude
     • Hypothesis of Theory
     • A-B-C Theory


Key Benefits

1. ทราบถึงแนวคิด หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงานยุคใหม่
2. สามารถค้นหาตนเอง และวิเคราะห์ทีมงานในเชิงจิตวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาทีมงานทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ
3. เข้าใจถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน
4. สามารถนำเครื่องมือต่างๆ มาสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน และนำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

- ผู้เขียน หนังสือจิตสมอง และหนังสือพัฒนาจิต พิชิตงาน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ถ.รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 กันยายน 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4451 ครั้ง