หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

31 มกราคม 2566


ยืนยันจัด หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015) อบรม 31 มกราคม2566

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ISO 9001เป็นระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ด้วยประการที่ข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System Requirements) นั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และองค์กรควรจะได้Updateบุคลากรที่ต้องทำงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นเดิม เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

การตรวจประเมินที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบในเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการเช่น ส่งผลด้านการผลิต ความไม่พอใจของลูกค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดความสอดคล้องของระบบคุณภาพ ฉะนั้นการตรวจประเมินภายในจึงมีความจำเป็นที่ผู้ตรวจภายในจะต้องมีทักษะ การเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในของท่าน การสร้างความเชื่อมั่นในระบบและกระบวนการต่างๆไม่ว่าจากกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมภายใน

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐานISO 9001: 2015สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว

2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานISO 19011

3.    เพื่อให้การตรวจประเมินระบบISO 9001ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

4.    เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจประเมิน
ระบบบริหารคุณภาพภายใน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

·         ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพISO 9001: 2015)

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

·         ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพISO 9001
ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
ข้อกำหนดISO 9001 : 2015 (อธิบายตามข้อกำหนดทีละประเด็น)
Workshop
การทำกิจกรรมเสริมทักษะในการเข้าใจเนื้อหา
ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
หลักปรัชญาของระบบมาตรฐานสากลManagement Principle
วงจรPDCAกับระบบมาตรฐานสากล
บทที่2:การควบรวมระบบISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
ความหมายของการควบรวมระบบIntegrated Management System
สาเหตุของการควบรวมระบบISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
เบรก
ข้อกำหนดตามระบบISO 9001:2015และISO 14001:2015
บริบทขององค์กรContext of the Organization
ความเป็นผู้นำLeadership
การวางแผนPlanning
การสนับสนุนSupport
การปฏิบัติการOperation
การประเมินสมรรถนะPerformance Evaluation
การปรับปรุงImprovement
พักกลางวัน
ช่วงบ่าย การตรวจติดตามภายในISO 9001:2015
คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ "System Audit
ประเภทของการตรวจประเมิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
พักเบรก
การวางแผนการตรวจประเมิน
การเตรียมการตรวจประเมิน
การดำเนินการตรวจประเมิน
การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
สรุปการเรียนรู้สรุปตอบคำถาม

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

·         6ชั่วโมง

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

·         การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning )เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

·         การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร2ทาง,Workshopถาม-ตอบ

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

ติดต่อสอบถาม

TEL : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: [email protected]

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

WWW.TESSTRAINING.COM

WWW.INWTRAINING.COM

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 มกราคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 637 ครั้ง