หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

23 มีนาคม 2566


Public Trainingหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS) อบรม 23 มีนาคม2566

 

แนวทางการพัฒนา : Result-based Goals (Smart Supervisory Skills)

การประเมินผลและติดตามความสามารถ

ระดับความสามารถ

ระดับ 1 ระบุปัจจัย แนวทาง เป้าหมาย หรือแผนงานการทำงานให้บรรลุผลตามปัจจัยอย่างสร้างสรรค์

ระดับ 2 สื่อสาร และกระตุ้นให้ทีมงานเข้าใจทิศทางการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ และ

ความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

ระดับ3 วิเคราะห์ปัญหา มีข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ เปิดโอกาส ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ

ในการทำงาน

ระดับ 4 ออกแบบและพัฒนางาน พัฒนาคน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ

สื่อสารแบบมีส่วนร่วม

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้าง

มาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

2.เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง ความสำเร็จใน

การทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน

3.เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน

การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

4.เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จ ผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ โดย

ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ประเด็นการสัมมนา

1.การวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของคน

·         ลักษณะของคนประเภทต่างๆ

·         การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคน

·         ศิลปะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคน

2.บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

·         การจัดการทั่วไป

·         การบริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ

·         การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

·         การสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

3.คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้ : ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานจำเป็นต้องทราบ โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ7ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment)เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง

·         ภาวะผู้นำ (Leadership)

·         การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)

·         ทักษะการสื่อสาร (Communication)

·         ทักษะการนำเสนอ (Presenting)

·         การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)

·         การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

·         ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

4.กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

·         SWOT Analysis

·         PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

·         INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction techniques

5.วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารสำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

·         การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผสมผสานความสำเร็จด้วยกระบวนการของหัวหน้างานและสมาชิกของทีมที่มีประสิทธิภาพ

·         การพัฒนาทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการกระบวนการของหัวหน้างานและสมาชิกของทีมที่มีประสิทธิภาพ

 

6.ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ "ทักษะการเป็นหัวหน้างาน"

·         WORKSHOP : ภาวะผู้นำกับการสื่อสารและการประสานงานด้วยบริหารคนอย่างมีกระบวนการอย่างมีเทคนิค

7.แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเด็นตอบคำถาม

วิธีการฝึกอบรม -สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่

ประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences)ซึ่งประกอบด้วย

{การบรรยาย  {กิจกรรม และเกม  {การแสดงออก

{กลุ่มสัมพันธ์  {การแสดงความคิด ถาม - ตอบ

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

·         Managing Director : PLAN ANDWORK CENTER

·         ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร:DE WISDOM Training Institute

·         ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

·         ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า10ปี

อดีตที่ทำงาน

·         ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากรAdecco Consulting Limited (Thailand)

·         ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการThailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

·         ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลKing Power Duty Free Co., Ltd.(เอกชน)

·         ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมBangkapi Royal Rose Hotel

Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

-ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

A Development of theCoaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

-ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ENGLISH COMMUNICATION ART)

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ.2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

Certificated toService Plus as Service Training for Trainer

DDI-Development Dimensions International (Thailand)

Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรมNovotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit 20ลง สถานีBTS อโศก ทางออกประตู6

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 มีนาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 183 ครั้ง