หลักสูตร "การพัฒนาคนให้ผูกพันธ์กับองค์กร"

17 พฤษภาคม 2567

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากร บนพื้นฐานของOutward Mindset และการสร้างEmpathic workplaceอันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านการฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ จากแนวคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) ตั้งแต่การค้นหาปัญหา, การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง, การระดมความคิดเห็นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระ, การทดลองทำแบบจำลอง, จนถึงการนำเสนอกิจกรรม/แนวทางการพัฒนาคนให้ผูกพันกับองค์กร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากร

อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรืองสถานที่อบรม (VENUE)

ออนไลน์ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 พฤษภาคม 2567 09:00 - 16:00

จัดโดย

ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์
เบอร์ติดต่อ : 0633707700

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2,000 - 2,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 87 ครั้ง