หลักสูตรวุฒิบัตร : เจาะลึกกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ

18 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2566


“เรียนรู้หลักการบริหาร
และวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
 สำหรับผู้บริหาร”


หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนแต่ก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นใจย่อมไม่เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการและกลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

     ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรม หลักสูตร “เจาะลึกกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ” เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้บรรลุผลที่ตั้งไว้ในระยะยาว
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่สำคัญต่อการสร้างยอดขายของธุรกิจ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างคนเก่งในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและสร้างผลเชิงบวกต่อธุรกิจวันที่จัดงาน

วันที่ 18 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)
อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
หัวข้อการอบรม

  1. กลยุทธ์การสร้างคนเก่งในองค์กร (Human Capital Strategy)
  2. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competing Strategy)
  3. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)
  4. กลยุทธ์การสร้างยอดขายออนไลน์ (Online Sale Strategy)
  5. กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication Strategy)ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)

ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3T96cG0

สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/3Jk56TE

!! รับจำนวนจำกัด !!

*สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น

**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น


หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจ

วิทยากร

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

อาจารย์ ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

ผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ส บริษัท เอ.อาร์ อิมฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน จำกัด

อาจารย์ วรรษยุต คงจันทร์

อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กติกา ทิพยาลัย

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์ อนุพงศ์ จันทร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลสถานที่อบรม (VENUE)

Zoom Meeting

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2566 อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 144 ครั้ง