หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 17

21 มีนาคม - 08 เมษายน 2566


หลักการและเหตุผล


     องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด
     คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริงวันที่จัดงาน

วันที่ 21 มีนาคม - 8 เมษายน 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)
อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
หัวข้อการอบรม

1. การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Development and Planning)
2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Based HR Development)
3. การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน (Effective Performance Management)
4. การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management & Succession Planning)
5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
6. การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท
(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)
ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3Ez2AXO
สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/3kt8vqD

!! รับจำนวนจำกัด !!

*สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล, พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทนดร.บำรุง สาริบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตอ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์ดร.กติกา ทิพยาลัย

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.อภิชาติ ขันธวิธิ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ QGEN Consultant และ HR The Next Genดร.บดี ตรีสุคนธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom Meeting

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 มีนาคม - 08 เมษายน 2566 วันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 513 ครั้ง