หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 16 Human Resource Development Certificate Program

18 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2566

หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 16 (Human Resource Development Certificate Program)


หลักการและเหตุผล

     องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด

     คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง

 

วันที่จัดงาน:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)
อบรมวันพุธพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง


เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

 

หัวข้อการอบรม

1.การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
(Strategic HR Development and Planning)

2.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency Based HR Development)

3.การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน
(Effective Performance Management)

4.การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์
(Strategic Talent Management & Succession Planning)

5.การพัฒนาองค์กร
(Organization Development) 

6.การสร้างความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement)


ค่าธรรมเนียมการอบรม
 18,900 บาท
(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)
ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก:
 https://bit.ly/3Uremc1
สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/3VNxIt4


!! รับจำนวนจำกัด !!

*
สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทน

ดร.บำรุง สาริบุตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ.สรวุฒิ หรณพ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการบริหารทุนมนุษย์และการจัดการความรู้ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

อ.อภิชาติ ขันธวิธิ
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ QGEN Consultant และ HR The Next Gen

ดร.บดี ตรีสุคนธ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2566 อบรมวันพุธ, พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 8887 ครั้ง