หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 54

22 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2566

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 54
(Mini Master in HR Management รุ่นที่ 54)

หลักการและเหตุผล

       ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน นักบริหารทรัพยากรบุคคลนับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยวางแผนและวางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนหรือการให้รางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

       ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวในข้างต้น จึงเปิดหลักสูตร Mini Master in HR Management ขึ้น เพื่อพัฒนานักทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่โดดเด่นให้กับองค์กรท่ามกลางสังคมแห่งความรู้และการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจในปัจจุบัน

       ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและด้านกลยุทธ์ไปพร้อม ๆ กับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

2. เพื่อเสริมสร้างนักทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจธุรกิจภายในและเศรษฐกิจภายนอกองค์กรอย่างรอบด้าน รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อยกระดับคุณภาพของนักทรัพยากรบุคคล ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างยั่งยืน


วันที่จัดงาน:

วันที่ 22 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)​

อบรมทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เรียนออนไลน์: 
สด ผ่าน ZOOM

 

หัวข้อการอบรม

1. หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์    
(Strategic Human Resources Management)

2. แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Trend)

3. การบริหารขีดสมรรถนะ
(Competency Management)

4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)

5. การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
(Professional Interview Techniques)

6. การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
(Compensation and Reward Systems)

7. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path Development)

8. กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Labor Laws and HR Management)ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท
(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)
ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: 
https://citly.me/oBXjy

สนใจสมัคร คลิกเพื่อลงทะเบียน: https://citly.me/GECpq
 

!!รับจำนวนจำกัด !!

 

*สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักทรัพยากรบุคคล และผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อ.สรวุฒิ หรณพ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์


ดร.จิราพร พฤกษานุกุล
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทน


อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงาน


ดร.บำรุง สาริบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ


ดร.กติกา ทิพยาลัย
อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถานที่อบรม (VENUE)

ZOOM Meeting

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2566 วันอังคารและพุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 705 ครั้ง