หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 24

30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร, นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ

สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2567 อบรมวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 389 ครั้ง