หลักสูตรฝึกอบรม : Psychology for Management & Motivating Techniques (จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีม

19 มกราคม 2567

Psychology for Management & Motivating Techniques
หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


" เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร
จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ
เพื่อจะเข้าใจคน และทีมงาน
เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารทุกท่าน "


หลักการและเหตุผล

       คุณเชื่อไหม ? การบริหารคนนั้นยากยิ่งกว่าบริหารงาน องค์กรใดมีบุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน จะสามารถนำพาความสำเร็จมาให้แก่องค์กรได้ง่าย ดังนั้นจิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างาน ยุคใหม่จำเป็นต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง

Key Contents

♟ แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่


        ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

♟ หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน

        ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

         • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก
         • เจตคติที่ดีต่อองค์การ
         • เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
         • เจตคติต่องานที่ทำ
         • การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

♟ การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน

           ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น
           • ความต้องการประจักษ์ตน
           • ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น
           • ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ
           • ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
           • ความต้องการด้านร่างกาย

♟ การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork

          ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

♟ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน


          ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
           • 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ
                 - การปรับเปลี่ยนความคิด
                 - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                 - การปรับเปลี่ยนความรู้สึก
           • ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

♟ เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

           ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude, Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
           • 5 P. for Best Attitude
           • Hypothesis of Theory
           • A-B-C Theory

Key Benefits

1. ทราบถึงแนวคิด หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงานยุคใหม่

2. สามารถค้นหาตนเอง และวิเคราะห์ทีมงานในเชิงจิตวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาทีมงานทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เข้าใจถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน

4. สามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ มาสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน และนำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/823/psychology-for-management-amp-motivating-techniques/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ หัวหน้างานผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

รศ.ดร.ปรัชญา ปิยมโนธรรม
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหงสถานที่อบรม (VENUE)

On-site : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มกราคม 2567 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1031 ครั้ง