หลักสูตรฝึกอบรม : Growth Mindset for Change

8 มิถุนายน 2566

Growth Mindset for Change

หลักสูตรฝึกอบรม : Growth Mindset for Change

สถานที่ : โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"สร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองและทีมงาน"



หลักการและเหตุผล

     ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันเกิดขึ้นตลอดเวลา บุคลากรทุกระดับและทีมงานทุกคนขององค์กรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อความทันสมัยและต้องร่วมมือกันสร้างประสิทธิภาพใหม่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจ ซึ่งการที่บุคลากรทุกคนจะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงาน สร้างการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้นั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือผู้นำที่มีความสามารถในการสริมสร้าง “Growth Mindset” ให้เกิดขึ้นกับตนเอง และทีมงานลดเลิกการใช้กรอบความคิดเดิมแบบยึดติด (Fixed Mindset) ในการทำงาน เพื่อจะทำให้ตนเองและทีมงานพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมคิดและร่วมมือกันทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างสม่ำเสมอในแบบองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณภาพ
     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Growth Mindset ในตัวผู้นำและ เพิ่มพูนความสามารถในการกระตุ้นและเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานจะสามารถนำกรอบความคิดใหม่ไปสู่การการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในแบบยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างให้ทีมงานมุ่งมั่นในการสร้างผลสำเร็จที่ดีกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลสูง



Key Contents

♟ Part 1. ผู้นำกับการเสริมสร้าง Growth Mindset อย่างมีประสิทธิภาพ
• แนวทางขององค์กรคุณภาพในยุคการเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Economy
• ความเปลี่ยนแปลง 3 แบบและการเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้าง (Disruptive Change)
• การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในองค์กรที่ผู้นำต้องรู้ (PEST Model & 7S Framework)
• คุณภาพที่สำคัญ 3 ประการของผู้นำยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ
•ความหมายของกรอบแนวคิดในการทำงาน 2 แบบ Fixed Mindset VS Growth Mindset
• การปรับเปลี่ยนสู่กรอบความคิดใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
• 3 แนวทางการพัฒนา Growth Mindset ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การใช้ Growth Mindset ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

♟ Part 2. เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
• สิ่งบอกเหตุที่สำคัญที่ต้องมีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน
• 5 เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• อุปสรรคสำคัญของผู้นำในการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน
• ความสัมพันธ์ของ Growth Mindset กับ Comfort Zone to Growth Zone
• กรอบความคิดในการสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างสร้างสรรค์
• Growth Mindset ของทีมงานกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล
• คุณค่าของ Growth Mindset ในการทำงานของทีมงานอย่าง Proactive
• Growth Mindset กับการสร้างและพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาและการปรับปรุงงานด้วย Growth Mindset อย่างมีประสิทธิผล
• Growth Mindset ของทีมความร่วมมือสู่ความสำเร็จ 3 ระดับขององค์กร
• บทสรุปของการประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการพัฒนางานในมิติต่างๆ



Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงรอบๆ องค์กร และตระหนักในการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการนำทีมงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในวิธีการเสริมสร้าง Growth Mindset ในตนเองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การนำทีมงานให้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบนความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทีมงานทุกคนให้สร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นร่วมกัน และพร้อมนำกรอบความคิดใหม่มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปสู่เป้าหมายองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/784/growth-mindset-for-change/

วิทยากร

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นำ

ประสบการณ์การทำงาน

- อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 มิถุนายน 2566 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800.00 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 624 ครั้ง