หลักสูตรฝึกอบรม : Convincing (จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ)

25 เมษายน 2567

Convincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

 

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วัพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

"เคล็ดลับ! การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ

ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด"

 

 

หลักการและเหตุผล     

     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันหลากหลายองค์กรต่างเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"บุคลากร"ทางด้านทัศนคติกระบวนการความคิดให้เกิดความสุขในการทำงาน องค์กรจึงต้องนำศาสตร์และศิลป์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง ตลอดจนการสื่อสารตั้งแต่ระดับบนลงล่างเพื่อให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานร่วมกัน

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้น 2 ทักษะ "จิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าและผู้ที่สนใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเอาหลักการแนวทางหรือเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อให้องค์กร พัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ มีเป้าหมายที่จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้นศิลปะการโน้มน้าวใจก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานต่อลูกค้าและคู่ค้าขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น

 

 

Key Contents

♟ วาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

     ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

     ●    หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ

     ●    วาทศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน

     ●    ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

     ●    วาทศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

     ●    สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน

 

♟ จิตวิทยาในการจูงใจ

     ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสื่อสารเชิงจิตวิทยาเพื่อการจูงใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร การใช้เหตุผลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เทคนิคการใช้ NLP เข้ามาเป็นตัวช่วยในการโน้มน้าวและชักจูง เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละประเภท รวมถึงจิตวิทยาสำหรับการนำเสนองานเพื่อมัดใจคนฟัง

     ●    แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน

     ●    การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง (Analysis Audiences types)

     ●    การสร้างความน่าเชื่อถือ : เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)

     ●    เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าวและชักจูง (NLP Techniques)                   

         1. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)                   

         2 .ผู้ใต้บังคับบัญชา                   

         3 .ลูกค้า

     ●    พฤติกรรมมนุษย์

         1. คนช่างคิด (Visual)

         2. คนชอบความรู้สึก(Auditory)

         3. คนชอบกระทำ (Kenaesthetic)

     ●    จิตวิทยาการนำเสนองาน

 

Key Benefits

1. ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน

2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3 .เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน

4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ

5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/832/convincing/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการสื่อสารและโน้มน้าวใจ นักขาย ผู้จัดการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
- อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และวิทยากรผู้สอนการแสดงกันตนา แคสติ้งเซ็นเตอร์
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การนำเสนอ วาทวิทยา การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง

รศ.ดร. ปรัชญา ปิยมโนธรรม
- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาสถานที่อบรม (VENUE)

On-site : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 373 ครั้ง