หลักสูตรฝึกอบรม : Advance Sale Skills: 7 Steps to Success

15 พฤษภาคม 2567

Advance Sale Skills: 7 Steps to Success

หลักสูตรฝึกอบรม : 7 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

 

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

" ขายอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า

ได้ทั้งยอดขายและความสัมพันธ์ "

 


หลักการและเหตุผล    

       ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การขายสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าตัดสินซื้อหรือใช้บริการ เป็นไปได้ยากขึ้น และที่สำคัญต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

      หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการและเทคนิคการขาย ผ่าน7 Advance Sale Steps to success เริ่มด้วยเข้าใจมุมมองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ (Customer Centric) สามารถวิเคราะห์วางแผนการขายให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Sale Persona) ด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเปิดการขาย ค้นหาความต้องการให้ตรงใจ และโน้มน้าวนำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านเทคนิคการตอบคำถามและขจัดข้อโต้แย้งในการขาย นำเข้าสู่การปิดการขายด้วยการตอกย้ำความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่างๆ นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการขาย และสร้างยอดขาย ความน่าเชื่อถือ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรยิ่งขึ้น

  

Key Contents

Step 1: Sale Attitude & Customer Insight

   มุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)

          • มุมมองการขายเชิงบวก เพื่อสร้างยอดขายและสัมพันธ์

         • ลูกค้าของคุณคือใคร ? คาดหวังอย่างไรถึงพึงพอใจและตัดสินใจซื้อ

         • ความคาดหวังลูกค้ายุคใหม่ ต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการ (5C Expectations)

         • เทคนิคการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกันในการติดต่อซื้อสินค้า (Customer Generation)

         • เทคนิคการนำเสนอขายและสร้างสัมพันธ์ ให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่น (Customer Generation Difference :Product Service Difference)

 

Step 2: Sale Persona Planner

    การวิเคราะห์เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการขาย ด้วย Sale Persona

          • การวิเคราะห์วางแผนการขายเพื่อสร้างยอดขายและสัมพันธ์

         • เทคนิคการวางแผนก่อนการขายด้วย Sale Persona Planner

 

Step 3: Relating Skills : Opening (การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเปิดการขาย)

    "ถ้าคนขายไม่ใช่ คนซื้อไม่ชอบ ก็ไม่ซื้อ"

          • สร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อ การนัดหมาย และการเข้าพบลูกค้า

         • การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขาย (Trust)

         • บุคลิกภาพที่ดีของผู้ขายในการสร้างสัมพันธ์ทั้งท่าทาง คำพูด น้ำเสียงเชิงบวก (Sale Personality)

 

Step 4: Discovering Skills (การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ)

   "ลูกค้าจ่ายเงินซื้อด้วยเหตุผลการซื้อของเขาเสมอ ค้นหาให้เจอ ก่อนนำเสนอสินค้า"

         • เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้า (Have: Want Analysis)

         • การตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่การปิดการขายเป็นระยะ

         • การฟังเพื่อจับประเด็น การสรุปความเข้าใจเพื่อนำเสนอ

 

Step 5: Advocating Skills (การนำเสนอโน้มน้าวใจด้วยคุณค่าสินค้าที่ตรงใจ)

   "ลูกค้าซื้อด้วยเหตุผลของเขา ไม่ใช่ของเรา นำเสนอโน้มน้าวด้วยคุณค่าบนเหตุผลของเขา เราถึงจะขายได้"

          • รู้คุณค่าที่ตรงความต้องการลูกค้า (Bring Benefit)

         • เทคนิคการนำเสนอคุณค่าสินค้าที่ตรงกับความต้องการ (Value Selling)

         • วิธีการนำเสนอแบบโน้มน้าวใจด้วย Benefit และคำพูดที่ตรงความต้องการ (PBF)

 

Step 6: Handling Objection Skills (การตอบคำถาม ขจัดข้อโต้แย้งระหว่างการขาย)

    "ข้อโต้แย้ง ไม่ใช่ข้อโต้เถียง ตอบอย่างไร ให้ได้ใจ ได้ยอดขาย"

          • เข้าใจและเรียนรู้ถึงข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการขาย

         • วิธีการรับมือกับข้อโต้แย้งและตอบคำถามสร้างความมั่นใจ

         • จับสัญญาณการซื้อเพื่อทดลองปิดการขาย (Buying Signal)

 

Step 7: Closing & Service for Supporting (การปิดการขาย สร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย)

    "หลังการขายถ้าไม่ประทับใจ ก็ซื้อหรือใช้ครั้งเดียว แล้วบอกต่อ"

          • เทคนิคการปิดการขาย ตอกย้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อ (Closing Sale)

         • สร้างสัมพันธภาพก่อนจาก เพื่อเปิดโอกาสสู่การขายครั้งต่อไป

         • กระบวนการบริการหลังการขายที่สร้างความเชื่อมั่น และประทับใจ

 

Key Benefits

1. เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองและทัศนคติต่อการขายแบบมืออาชีพ ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า

2. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ เพื่อวิเคราะห์วางแผนการขาย ปรับวิธีการนำเสนอขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เรียนรู้กระบวนการผ่านกลยุทธ์และเทคนิคการขายด้วย 7 Advance Sale Steps to success

4. เข้าใจและฝึกใช้ทักษะการขายและสามารถนำแนวทางการขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :

https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/834/advance-sale-skills-7-steps-to-success/


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขาย พนักงานทั่วไป และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.ธวัชชัย โพธาคำ

- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะให้กับองค์กรชั้นนำของภาครัฐและเอกชน

- วิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร ทางด้านการให้บริการ ทักษะการขาย และการพัฒนาภาวะผู้นำ


สถานที่อบรม (VENUE)

Swissotel le concorde ถ.รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0854858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 134 ครั้ง