หลักสูตรฝึกอบรม : 6 Managerial Skills for Top Manager

06 - 07 กุมภาพันธ์ 2567

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ


สถานที่ : Swissotel Bangkok Ratchada

วันอังคารที่ 6 และวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

ราคา 14,900 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


" คัดสรร 6 ทักษะสำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager "


หลักการและเหตุผล
     ภาคธุรกิจยุคใหม่นั้น การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการองค์การทุกภาคส่วนที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอก ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยภายใน ทั้งนโยบายการบริหารงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้นฐานะสุดยอดผู้จัดการควรมีทัศนคติที่ดี ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์ เพื่อการบริหารงาน บริหารคนให้ทรงคุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความขัดแย้ง


Key Contents
♟ ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา
     ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดวางแผนงาน ทักษะการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน งานประเภทต่างๆ การบริหารงาน อุปนิสัยการใช้เวลาโดยทั่วไป คำถามเพื่อการวางแผนการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า การกำหนดความสำคัญของเวลาและการวิเคราะห์คุณค่าของการใช้เวลาแบบ ABC Strategy และเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้เกิด Good Management & Get More Time
• แผนสามระดับกับผู้บริหาร
• ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง : เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้
• กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

♟ ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
     ท่านจะได้เรียนรู้ประเภทของปัญหาที่ผู้จัดการต้องรู้จัก เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจระดับบุคคลและกลุ่ม แบบฟอร์มการตัดสินใจ รูปแบบการตัดสินใจที่ทรงคุณภาพ รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาความสามารถผู้จัดการในการแก้ปัญหาสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ
• แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
• ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ
• รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

♟ ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
     ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งบอกเหตุที่ควรจะมีการปรับปรุงงาน การปรับปรุงงานที่สามารถทำให้เพิ่มผลงานในรูปแบบต่างๆ หลักการคิดวิเคราะห์ปรับลดขั้นตอนงาน หลักการปรับปรุงงาน แบบ ECRS และ 9 กระบวนการในการปรับปรุงงานให้เกิดคุณภาพ
• แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
• แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน
• ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

♟ ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
     ท่านจะได้เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organization Change) ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง (Structure) ระบบการทำงาน (Work Process) เทคโนโลยี (Technology) และเปลี่ยนสถานะองค์กร ตลอดจนบทบาทหน้าที่สำคัญ Change Leader & Change Agent
• ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง
• เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
• การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ : ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

♟ ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง
     ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดของความขัดแย้ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน การยอมรับความแตกต่างของบุคคล การพึ่งพาเกี่ยวข้องกันในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกในการขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง เทคนิคการลดความขัดแย้งเพื่อลดปัญหาและจัดการกับความคิดที่แตกต่างของคนในทีม
• บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย
• การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน
• เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

♟ ทักษะด้านการบริหารทีม
     ท่านจะได้เรียนรู้องค์ประกอบเฉพาะของทีม (เป้าหมาย,ระบบ,บทบาทสมาชิก,บรรยากาศ) ทัศนคติของทีมที่ทุกองค์กรควรมี การบริหารทีมด้วยหลัก Team Management Framework รวมถึงแนวทางการพัฒนาทีมเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เกิด Working System และ Team Spirit อย่างมีความสุข
• สร้างทีมให้เป็นทีม
• บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimum Point)


Key Benefits
1. เข้าใจ และทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหาร จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน
4. สามารถเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/824/6-managerial-skills-for-top-manager/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่กำลังได้รับการโปรโมตขึ้นเป็นผู้จัดการ และบุคคลที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร

- ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)


อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 20 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชน


สถานที่อบรม (VENUE)

Swissotel Le Concorde ถ.รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

06 - 07 กุมภาพันธ์ 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

14,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 721 ครั้ง