หลักสูตรฝึกอบรม : 5 Strategic Thinking Enhancements

27 กันยายน 2566

5 Strategic Thinking Enhancements
หลักสูตรฝึกอบรม : 5รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

สถานที่ : 
โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


เรียนรู้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสุดยอด 5 รูปแบบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น "

หลักการและเหตุผล 

        ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่ทุกท่านควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้น

        หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เกี่ยวข้องทางด้านความคิด โดยเนื้อหาได้คัดสรรแนวคิด5รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นตัวช่วยในการวางแผนภาพรวมขององค์การ ตลอดจนการคิดวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

Key Contents

Paradigm Shift

          การเปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีอยู่เสมอ ทั้งที่เปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ดีหากแต่ส่วนใหญ่มิใช่การเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงต้องเริ่มที่ เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Paradigm Shift) มิใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวิธีการ เช่น การเปลี่ยนเทคนิคการตลาด แต่จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการตลาดของบริษัท เป็นต้น ซึ่งในการParadigm Shiftนี้ เราจะต้องเรียนรู้ถึงการปรับดังนี้
                    - Vision Shift
                    - Direction Shift
                    - Management Shift
                    - Corporate Culture Shift

Vision

          คงแทบไม่มีผู้บริหารท่านใดไม่เคยได้ยินรูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า "Vision (วิสัยทัศน์)"เนื่องจากวิสัยทัศน์เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด การสร้างองค์ความคิด (Visionary Thinking)ให้ได้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการพัฒนาวิสัยทัศน์จะทำอย่างไรเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี ทั้งในเชิงธุรกิจหรือการทำงานอื่นๆ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ถึง
                         - วิธีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ผลต่อองค์กร
                    - ผู้นำกับการสร้างวิสัยทัศน์
                    - วิสัยทัศน์กับแผนเชิงกลยุทธ์
                    - วิสัยทัศน์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

Scenario Planning

          ภายใต้ภาวะความผันผวนของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การบริหารแผนงานต่าง ๆ จึงต้องเน้นการมองถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลา (Future Thinking) และในเชิงการคิดเชิงกลยุทธ์นั้น ในการสร้างแผนทางเลือกต่างๆ สำหรับอนาคต (Scenario Planning) จึงเป็นรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งที่หลายๆ องค์กรชั้นนำได้หยิบเครื่องมือนี้มาใช้ประยุกต์ต่อการสร้างแผนเพื่อตอบสนองกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเอง ซึ่งทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึง
                   - การคิดเชิงกลยุทธ์ในการมองอนาคต
                     - การสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์จากวิธี Scenario
                     - เทคนิคการสร้างแผนกลยุทธ์ด้วยการสร้างภาพในอนาคต

Game Theory

          วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับรางวัลโนเบลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แนวคิดGame TheoryของJohn Nashด้วย หลักการคิดเชิงกลยุทธ์อันโดดเด่นที่คำนึงบุคคลหรือผลกระทบอื่นอย่างมีพลวัตรอีกด้วยเนื่องจาก "สถานการณ์"ย่อมไม่หยุดนิ่ง อาทิ การใช้ทฤษฎีเกมส์ในการเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่งและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือใช้เพื่อการเจรจาต่อรอง ดังนั้นทฤษฎีเกมส์จึงเป็นรูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด

                      - คิดเชิงกลยุทธ์แบบGame Theory
                           - การใช้ทฤษฎีเกม :Rival's Strategy
                      - Distributive & Integrative Problem Solving
                      - กระบวนความคิดในการใช้ทฤษฎีเกมส์ในการบริหารเชิงกลยุทธ์

Innovation Thinking

          ปัจจุบันผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อ Strategic Innovation นวัตกรรมทางกลยุทธ์มากขึ้น การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากความแตกต่างเหนือกว่าองค์กรอื่น ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่หมายถึง การสร้างความคิดที่เรียกว่า Strategic Innovation Thinkingทุกท่านจะได้เรียนรู้
                    - เทคนิคการพัฒนา Creative Thinking & Innovation Thinking
                    - คิดแบบ Blue Ocean
                    - การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
                    - การบริหาร Value Innovation

Key Benefits

1. ทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้5รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นสุดยอดนักบริหาร

2. สามารถเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของการคิดเชิงกลยุทธ์ให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น

3. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/802/5-strategic-thinking-enhancements/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และด้านเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ


สถานที่อบรม (VENUE)

On-site : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 701 ครั้ง