หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

14 มิถุนายน 2567

"Strategic Lead" Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

 

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

สุดยอดการทำแผนการตลาดแบบไม่ธรรมดา

และการสร้างแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์

โดยใช้กลยุทธ์นำ

 

 

หลักการและเหตุผล    

       ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่ทุกท่านควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้น

         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เกี่ยวข้องทางด้านความคิด โดยเนื้อหาได้คัดสรรแนวคิด 5 รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นตัวช่วยในการวางแผนภาพรวมขององค์การ ตลอดจนการคิดวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

Key Contents

1. เข้าใจความเชื่อมโยง ระหว่าง Business Plan กับ Marketing Plan
    ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจให้มากขึ้นถึงความเชื่อมโยง ระหว่าง Business Plan กับ Marketing Plan ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร

2. ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และตัวอย่างของแผนการตลาด
    ท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และตัวอย่างของแผนการตลาดเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้

3. เข้าใจ Business Model and Strategic Plan เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
    ท่านจะเข้าใจในเรื่องของ Business Model และ Strategic Plan มากขึ้นเพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง โดยการใช้ Marketing Moves Model และเรียนรู้จากกรณีศึกษาของการกำหนด Business Strategic Model จากธุรกิจจริง

4. การวางแผนการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ นำ
    ท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ นำ อาทิเช่น กลยุทธ์ Low Cost Low Price "Strategic Lead" กลยุทธ์ Customer Focus "Strategic Lead" กลยุทธ์ Differentiation "Strategic Lead" และกลยุทธ์ Product Leadership "Strategic Lead" เป็นต้น เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการวางแผนการตลาดขององค์กร

5. การตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ
    ท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์ในแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Value Creation and Competency Space แบบ Funky Marketing การตลาดแบบคิดนอกกรอบ แบบ New Media and New Marketing Tools และแบบ 360 Degree Strategy

6. การจัดทำแผนปฏิบัติการทางการตลาด และงบประมาณทางการตลาดให้สอดคล้องและนำไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายกลยุทธ์
    ท่านจะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปการจัดทำแผนปฏิบัติการทางการตลาดโดยสามารถระบุรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำตลอดทั้งปีและงบประมาณทางการตลาดประจำปีให้สอดคล้องเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายกลยุทธ์

 

 

Key Benefits

จัดทำแผนการตลาดและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเขียนแผนการตลาดได้อย่างครบถ้วน

• เปิดแนวทางสร้างสรรค์แผน แบบ Strategic Marketing Plan

• เข้าใจ Model ต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใช้ในแผนการตลาด

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :

https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/844/quotstrategic-lead-quot-marketing-plan/ 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

- อาจารย์ประจำวิชาภาคการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดระดับประเทศสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 442 ครั้ง