หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการนำทีม เสริมสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานและบริหารผลงาน

25 เมษายน 2566


HOW TO LEAD TEAM : Supervisory Skill and Performance Management
หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการนำทีม เสริมสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานและบริหารผลงาน

สถานที่ : โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada
อังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
ที่ทำให้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทีมและบริหารผลงาน”หลักการและเหตุผล

      เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี
Key Contents

♟ศิลปะการบริหารจัดการ
     เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่านกรณีศึกษา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังในการทำงาน การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จในการบริหารงานซึ่งเกิดจากการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่า แนวคิดในการวางแผนและการควบคุมงานให้ประสบความสำเร็จ

• การบริหารองค์กรและกลไกการทำงานขององค์กร
    - การทำงานที่เป็นระบบเป็นอย่างไร
    - อะไรคือเหตุผลที่ลูกค้าต้องเลือกเรา
    - การวางแผน
        + การกำหนดเป้าหมายที่ดี
        + การวางแผนการดำเนินการ

• การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
    - การระบุความผิดปกติ ความเสี่ยง และปัญหา
    - การจัดสำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
    - การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา
    - การวางแผนการแก้ปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงาน

• เครื่องมือในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ
    - Pareto diagram
    - 5W1H + Ichikawa diagram

♟ ศิลปะการนำองค์กร

     เรียนรู้ถึงคำว่า "ผู้นำหรือหัวหน้างานที่แท้จริง" ควรมีบทบาทอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตนเอง ทำยังไงให้ทีมอยากทำตามด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจ ผ่านทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ(FIA), อิทธิบาท 4, กลยุทธ์การสื่อสารที่ดี เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ

• การนำทีมให้ดำเนินการตามแผนงาน
- การนำทีม
- การสร้างแรงจูงใจ
- การสื่อสาร
- การมอบหมายงาน
- ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่าง ๆ
- การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

• การควบคุมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- เทคนิคการระดมสมอง
- การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงาน

• เครื่องมือในการนำองค์กร และการปรับปรุงการดำเนินงาน
- GEMBA GENBUTSU
- KAIZEN
- PDCA - TQMKey Benefits


  1.  ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
  2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กร ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป
  5. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผลสนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :https://sbdc.co.th/public-training-calendar/779/how-to-lead-team-supervisory-skill-and-performance-management/

วิทยากร


คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์
- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
- โครงการการจัดการกระบวนการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 เมษายน 2566 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800.00 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 522 ครั้ง