หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

17 พฤษภาคม 2567

Logical and Critical Thinking

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วัศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

"คิดให้เฉียบขาดด้วย Critical Thinking

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยำ"

 

 

หลักการและเหตุผล       

    " คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้วยวิธีคิดแบบ Critical Thinking " การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้นๆและส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

    หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบต่างๆ และรูปแบบของกรอบการตัดสินใจ เข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ


 

Key Contents

♟ 5 thinking : Critical, Logical, Lateral, Creative, and Strategic

      5 ระบบคิด : วิพากษ์ ตรรกะ นอกทาง สร้างสรรค์ และ เชิงกลยุทธ์

 

♟ 3 Framings of The Issue

       3 รูปแบบการวางกรอบปัญหาเพื่อการตัดสินใจ

 

♟ 6 Critical Thinking Process

     กระบวนการคิดทั้ง 6 ขั้นตอนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและประเมินสิ่งต่าง ๆ อย่างมีระบบและตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

♟ Situation Analysis : Risk Taking or Risk Averse

    การวิเคราะห์สถานะการณ์ สถานะการที่สูญเสีย เสียเปรียบ หรือสถานการณ์ได้เปรียบ ทำให้รับความเสี่ยงไม่เท่ากัน

 

♟ Biasness

   รู้จักกับการลำเอียง การเข้าข้างตนเอง การลำเอียงที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์ และแนวทางการคิดเชิงวิพากย์เพื่อไม่เกิดการลำเอียง

 

♟ Fact/Data, Opinion, Potential Problem

   ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด และ ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นใน อนาคตและผลการตัดสินใจ ผลกระทบจากการตัดสินใจ

 

 

Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงระบบความคิดและกระบวนการในการตัดสินใจเปิดรับความคิด ยอมรับความแตกต่าง และกล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีตรรกะ กล้านำเสนอและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา

 

3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องและรวดเร็ว

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/840/logical-and-critical-thinking/

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

- ผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking and Innovation, Agile Management, Critical Thinking
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0854858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 133 ครั้ง