หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

7 มิถุนายน 2567

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

"เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA"

 

 

หลักการและเหตุผล     

      ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า "ปัญหาคืออะไร" และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้น ซํ้าอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตาม เป้าหมายได้ หลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบนี้จึงมุ่งเน้นให้ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

 

Key Contents

♟ ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

♟ ความหมายของคำว่า "ปัญหา"  

 

♟ กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ            

       • การวิเคราะห์ปัญหา

             - เครื่องมือการหาปัญหา

            - เครื่องมือการเลือกและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

           - การกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง (Statement of Problem)

 

       • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

            - การประเมินผลกระทบของปัญหา 3 มิติของปัญหา

 

       • การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

            - หลักการหาข้อมูลแบบ 3 GEN : Genba, Genbutsu, Genjitsu

           - การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา

 

       • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

            - การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming

           - การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

           - การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลัก Poka Yoke

 

       • การติดตามผลและประเมินผล

 

♟ เทคนิค SOLUTION การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง

 

♟ กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA  

       • การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ

       • การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ

 

♟ กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร

 

♟ กิจกรรมกลุ่ม ประยุกต์เทคนิค SOLUTION กับงานจริง

 

 

Key Benefits

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

2. ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

3. ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจของคน

 

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/835/systematic-approach-to-problem-solving-amp-decision-making/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.สุรเจต เกิดศุข

ประสบการณ์ทำงาน

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

- บริษัท ร่วมทุนระหว่างปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาจัตการธุรกิจ Warwick University UK

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาจัดการวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0854858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 460 ครั้ง