หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Marketing Analysis in Action

9 พฤษภาคม 2567

Marketing Analysis in Action

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวิเคราะห์ทางการตลาด

 

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

" การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด

เครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan

พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

และสามารถใช้ได้จริง "

 

 

หลักการและเหตุผล     

       การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ และมีหลักการที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเสนอแนวคิด เครื่องมือทางการตลาดที่หลายหลาก เพื่อให้นักการตลาดเลือกใช้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท้าทาย คือ ควรเลือกใช้เครื่องมือใดจากเครื่องมือที่มากมายเหล่านั้น และควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดในการทำงานจริง

        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

 

Key Contents

♟ ภาพรวมระบบการตลาดและการการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด


♟ การวิเคราะห์สภาพตลาดในอนาคต (Future Scenario Analysis)

       • การวิเคราะห์ช่องว่างของทรัพยากรองค์กรกับโอกาสในอนาคต (Gap Analysis)

      • Business Model Canvas-As Is   

             

♟ การวิเคราะห์ กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Strategies Model Analysis-to Change)

       • Value Innovation

       • Non Customer Analysis


♟ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing Analysis Tools)

       • Customer Journey

       • Customer Touch Points Analysis

       • Trade Area Analysis

       • Strategies Role of Product (Product Mix Strategies)

       • Workshop Role of Products

       • New Pricing/Profit Model


♟ การประเมินประสิทธิผลทางการตลาด (Marketing Evaluation)

       • Social Engagement Analysis

       • ROI Analysis

 

Key Benefits

1. แนวคิดและมุมมองในการวิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละรูปแบบ

2. เข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

3. สามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

4. สามารถคิดวางแผนทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ และนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :

https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/837/marketing-analysis-in-action/


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

- คณบดีมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ NIA ด้าน Branding และการตลาดออนไลน์

- กรรมการบริษัท อีทัช จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้าน E-commerce)


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0854858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 136 ครั้ง