หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibi

28 พฤศจิกายน 2566

Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00น.  (ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


'การเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก'
เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้
แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่
ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเงินมือโปร! 


หลักการและเหตุผล

       ในยุคที่การทำธุรกิจการค้าเป็นไปอย่างไร้ซึ่งพรมแดน การเคลื่อนไหวของเงินทุนเป็นไปอย่างอิสระเสรี การแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น "ไม่เพียงแต่ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น หากยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเงินเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาให้ธุรกิจของตนมีความยั่งยืนอย่างถาวรด้วย"

       หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน เพื่อพัฒนาการบริหารทางการเงิน สามารถมีหลักในการวางแผนเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีของฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารเงินในโครงการลงทุนต่าง ๆ สามารถประเมินความเสี่ยง ประเมินโครงการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินมากน้อยเพียงไร สามารถดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ และสามารถบริหารรายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุนของฝ่ายตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Key Contents

บทบาทของผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน ในมิติต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้

การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Financial Analysis for Decision Making)

         • ทำความเข้าใจกิจกรรมทางธุรกิจ และงบการเงินพื้นฐาน

         • การประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ

         • การประเมินความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ

         • การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน

         • การบริหารงบประมาณของฝ่าย

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Feasibility)

         • แนวคิดการประเมินโครงการลงทุน

         • เครื่องมือการวิเคราะห์ และเกณฑ์การตัดสินใจ

         • การประมาณการตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุน


Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน รวมถึงบริหารงบประมาณของฝ่ายตนเอง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825


Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/811/finance-for-non-financial-manager-financial-analysis-and-financial-feasibility/


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ทุกแผนก และผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

ผศ. ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจำวิชาเอกการเงิน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน
อาจารย์พิเศษ Hochschule Neu-Ulm, University of Applied Sciences, Germany
อาจารย์ผู้ช่วย Essex Business School, University of Essex, United Kingdomสถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 394 ครั้ง