หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Design Thinking for Innovation

8 กรกฎาคม 2567

Design Thinking for Innovation

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Design Thinking for Innovation

 

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

"สร้างสรรค์นวัตกรรม

 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน"

 

 

หลักการและเหตุผล 

    ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่า ความแตกต่าง เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ตลอดจนการครองใจลูกค้าได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered)

  

    Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ประกอบด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงธุรกิจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยหัวใจสำคัญคือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Human-Centered) ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากลูกค้าโดยวิธีการต่างๆ และนำมาระดมความคิดเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

 

 

Key Contents

1. ทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21

    ท่านจะได้เข้าใจถึงทักษะการคิดในยุคปัจจุบันว่ามีทักษะการคิดอะไรบ้าง

• Critical Thinking - Collaboration

• Communication - Creativity

 

2. นวัตกรรมองค์กรและการสร้างสรรค์

    ท่านจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้คำถามเป็นตัวชี้นำสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร เช่น What could we look at in a new way? , What could we use in a new way?

 

3. Design Thinking การพัฒนาแนวคิดเชิงออกแบบสไตล์ Stanford

    ท่านจะได้เรียนรู้ถึงถึงหลักการคิดเชิงออกแบบในสไตล์ของ Stanford ว่าเป็นอย่างไร แบบไหน

 

4. Why - The Advantage (ข้อได้เปรียบของการคิดเชิงออกแบบ)

    ท่านจะเข้าใจถึงข้อได้เปรียบของการคิดเชิงออกแบบว่าทำไมยุคนี้องค์กรต่างๆ หันมาใช้ Design Thinking กัน เพราะ Design Thinking เอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)

• "เข้าใจ" กลุ่มเป้าหมาย

• "เข้าถึง" ทางออกของปัญหา

• "พัฒนา" นวัตกรรม/บริการ

 

5. What - Definition of Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบคืออะไร)

    ท่านจะเข้าใจถึงการคิดเชิงออกแบบอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และสามารถนำเอาความคิดสร้างสรรค์ มุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย หาแนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบแล้วพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ตามสถานการณ์นั้นๆ

 

6. How -The Process of Design Thinking (กระบวนของการคิดเชิงออกแบบ)

    ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ

• Empathize : ทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

• Define : ระบุปัญหาหรือประเด็น

• Ideate : ระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด

• Prototype : สร้างแบบจำลอง หรือการสร้างต้นแบบ

• Test : ทดสอบต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

 

7. How to Build a Culture of Empathy to Support Design Thinking (การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการคิดเชิงออกแบบ)

    ท่านจะได้เรียนรู้และสามารถนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและทำอย่างไรให้สร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปได้

 

 

Key Benefits

1. เรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process

2. เรียนรู้การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

3. เรียนรู้การสร้าง Innovation Culture ในองค์กรอย่างยั่งยืน

 

 

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/842/design-thinking-for-innovation/


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ผศ. ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

- ผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking and Innovation, Agile Management, Critical Thinking

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0854858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 422 ครั้ง