หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

17 พฤศจิกายน 2566

The Power of Communication for Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

พลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ "


หลักการและเหตุผล     

      การสื่อสารนั้นคือหัวใจสำคัญของผู้นำในการพัฒนาทีมงาน และจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะผู้นำที่มีคุณภาพย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านทีมงาน ดังนั้น การสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้นำสื่อสาร ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

      หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการสื่อสารและบริหารที่แตกต่างกันไป การที่จะดูแลทีมงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ


Key Contents

♟ การสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ (Communication in Leadership)

♟ ทักษะทางการสื่อสารโดยใช้ กลยุทธ์ "การเล่าเรื่อง" (Storytelling for Leadership)

♟ กรอบความคิดการสื่อสารของผู้นำที่เข้าใจคน (Empathic Communication for Teamwork)

♟ แนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ (Friendly and Creative Atmosphere in Workplace)

♟ เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจทีมงาน (Communication for Motivation and Convincing)

♟ จิตวิทยาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Human Relationship)

♟ พลังของการฟังและการถาม เพื่อเข้าใจลูกน้องและทีมงาน (The Power of Questions and Deep Listening)

       

Key Benefits

  1. เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคการสื่อสารในองค์กรสำหรับผู้นำยุคใหม่
  2. เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์
  3. เพื่อการวางแผน สื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานให้มีประสิทธิผล


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/820/the-power-of-communication-for-leadership/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ต้องการฝึกการสื่อสาร ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ผศ. ดร.กุสุมา เทพรักษ์
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปริญญาตรี: สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: สาขาวิชาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 515 ครั้ง