หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

4 เมษายน 2566

Convincing หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

อังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"เคล็ดลับ! การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด"


หลักการและเหตุผล

     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันหลากหลายองค์กรต่างเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"บุคลากร"ทางด้านทัศนคติกระบวนการความคิดให้เกิดความสุขในการทำงาน องค์กรจึงต้องนำศาสตร์และศิลป์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง ตลอดจนการสื่อสารตั้งแต่ระดับบนลงล่างเพื่อให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานร่วมกัน

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้น 2 ทักษะ "จิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าและผู้ที่สนใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเอาหลักการแนวทางหรือเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อให้องค์กร พัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ มีเป้าหมายที่จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้นศิลปะการโน้มน้าวใจก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานต่อลูกค้าและคู่ค้าขององค์กรให้มากยิ่งขึ้นKey Contents
♟ วาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
     ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
 • วาทศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน
 • ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 • วาทศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน
♟ จิตวิทยาในการจูงใจ
     ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสื่อสารเชิงจิตวิทยาเพื่อการจูงใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร การใช้เหตุผลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เทคนิคการใช้ NLP เข้ามาเป็นตัวช่วยในการโน้มน้าวและชักจูง เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละประเภท รวมถึงจิตวิทยาสำหรับการนำเสนองานเพื่อมัดใจคนฟัง
 • แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน
 • การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง (Analysis Audiences types)
 • การสร้างความน่าเชื่อถือ : เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)
 • เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าวและชักจูง (NLP Techniques)
        1. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)
        2. ผู้ใต้บังคับบัญชา
        3. ลูกค้า
 • พฤติกรรมมนุษย์

        1. คนช่างคิด (Visual)

        2. คนชอบความรู้สึก(Auditory)

        3. คนชอบกระทำ (Kenaesthetic)

 • จิตวิทยาการนำเสนองาน


Key Benefits

1. ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน

2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3 .เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน

4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ

5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/775/convincing/

วิทยากร

ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

- อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และวิทยากรผู้สอนการแสดงกันตนา แคสติ้งเซ็นเตอร์

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การนำเสนอ วาทวิทยา การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง


รศ.ดร. ปรัชญา ปิยมโนธรรม

- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา


สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom Meeting

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 เมษายน 2566 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800.00 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 662 ครั้ง