หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

13 มิถุนายน 2566

Strategic Marketing Planning หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)"สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาดภายใต้การเปลี่ยนแปลง

พร้อมแนวทางประเมินและแผนปฏิบัติการที่ได้ผลจริง"หลักการและเหตุผล

     หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่าง และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมไปถึงการปรับแผนเพื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการวัดประเมินผลทางการตลาดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนในรอบถัดไป เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง
Key Contents

♟ การวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ปี 2022-2023
♟ ความสำคัญของการวางแผนการตลาด และองค์ประกอบของแผนงานการตลาด
♟ การวิเคราะห์ทางการตลาด: วิเคราะห์อย่างไรให้รู้แจ้งเห็นจริง
• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
• การวิเคราะห์ลูกค้า
• การวิเคราะห์คู่แข่ง
• การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค (SWOT Analysis)

♟ Workshop: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ (Opportunity Canvas)
♟ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกลูกค้าเป้าหมาย
♟ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางการตลาด งบประมาณทางการตลาด
♟ Workshop การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดทางการตลาด
♟ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และทางเลือกเชิงกลยุทธ์พร้อมตัวอย่าง และกรณีศึกษา
• Product Mix and Brand Strategies
• Pricing Strategies
• Design Customer Touch Points & O2O Marketing
• Data and Personalized Marketing

♟ Workshop: การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์
♟ การพัฒนาแผนปฏิบัติการทางการตลาด
♟ การประเมินผล และการปรับแผนแบบ Agile
♟ Workshop: การเขียนแผนปฏิบัติการทางการตลาด
Key Benefits

  1. จัดทำแผนการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การตั้งเป้าหมาย การกำหนดงบประมาณ
  2. มองเห็นแนวทางทางสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
  3. รู้จักวิธีการวัดประเมินผลทางการตลาด และการนำไปปรับปรุงแผนในรอบถัดไป


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825


Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/785/strategic-marketing-planning/


วิทยากร

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ NIA ด้าน Branding และการตลาดออนไลน์


ประสบการณ์การทำงาน

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- กรรมการบริษัท อีทัช จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้าน E-commerce)


สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มิถุนายน 2566 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800.00 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 564 ครั้ง