หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การปรับใช้แนวคิด BCP เพื่อให้เกิดผลธุรกิจยั่งยืนที่แท้จริง

30 มิถุนายน 2563


Business Continuity Plan for Recovery
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ :
การปรับใช้แนวคิด BCP เพื่อให้เกิดผลธุรกิจยั่งยืน


Key Contents

♟ ความหมายของการฟื้นฟูงานบริการ (Service Recovery)

♟ แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ภายใต้สถานะการณ์ไม่ปรกติ

♟ การออกแบบการฟื้นฟูคุณค่าที่ส่งมอบในรูปแบบต่างๆ (Value Recovery)

♟ การค้นหาข้อจำกัด (Constrain) ของการทำงานภายใต้สถานะการณ์ไม่ปรกติ

♟ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและช่วยทำให้เกิด ความต่อเนื่องของงาน (Technology Implementing and Case Study)

Key Benefits

1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการออกแบบและ การปรับเปลี่ยนงานบริการและระบบงาน กระบวนงานภายใต้สถานะการณ์ที่ไม่ปรกติ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การนำเครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์การ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร


ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล


อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มิถุนายน 2563 9.30-12.00

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3135 ครั้ง