สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER

24 เมษายน 2567


หัวข้อการสัมมนา

1 ZOOM TRAINING09.00-10.30

1.      สุดยอด....ของเจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ

§   Pre-Testทำข้อสอบวัดความรู้การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการ

§   Pre-Testการพัฒนาวิธีการทำงานของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

2.      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ

§ คุณสมบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

§ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ

§ คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

§  แบบทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของธุรการ เช่น บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ทักษะการให้บริการ

10.30-10.45   Coffee Break

2 ZOOM TRAINING 10.45-12.00

3.      หลักการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในการส่งเสริมสนับสนุนงานเจ้านายที่มีประสิทธิภาพ

§  การวิเคราะห์การทำงานให้ได้ผลงาน

§  การสำรวจการสูญเสีย การสิ้นเปลืองการทำงาน

§  การปรับปรุงานการทำงานอย่างเป็นระบบ

§  Case Studyฝึกการวิเคราะห์งาน จัดเรียงความสำคัญให้เหมาะสมสำเร็จตามเป้าหมาย

12.00-13.00  Lunch

3 ZOOM TRAINING 13.00-14.30

4.      ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร

§  องค์ประกอบการบริหารงานเอกสาร

§  ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

§  การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร

§  WORKSHOPฝึกการวิเคราะห์งานเอกสาร จัดเก็บให้เหมาะสมการใช้งานทั้งแฟ้มเอกสาร และระบบเทคโนโลยี

5.      การติดต่อสื่อสารและการประสานงานในงานธุรการ

§  การติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน

§  การเขียนบันทึก รายงานและเอกสารงานเขียนต่างๆ

§  ตัวอย่างการบันทึก รายงาน และการเขียนเอกสาร

14.30-14.45  Coffee Break

4 ZOOM TRAINING 14.45-16.00

6.      การใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน และการต้อนรับการบริการที่ประทับใจ

§  มารยาทในการใช้โทรศัพท์

§  การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจและกิจกรรมในงานธุรการ

§  ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์ในการทำงาน

7.      การบริหารเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา และการปรับปรุงงาน

§  วิธีการใช้เวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของงานธุรการ

§  การแก้ปัญหาและอุปสรรคของานกับการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ

§  การใช้เวลากับการสร้างความประทับใจกับผู้มาติดต่อ

8.      Post-Testถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 


สถานที่อบรม (VENUE)

Online Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 25 ครั้ง