ยืนยัน หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ อบรม 30 มีนาคม 2

30 มีนาคม 2566


หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control)ทุกระบบ อบรม30 มีนาคม2566

 

ฝึกปฎิบัติจริง ผู้เข้าอบรมเตรียมNotebook (โน๊ตบุ๊ค) มาด้วยค่ะ วันอบรม

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ

 

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญหากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่น ISO  GHP&HACCPเป็นต้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

 

 

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

1.    เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ

2.    เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียนFlow Chart

3.    เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะในการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอก และ การควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน

4.    เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้ บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก

5.    เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงแนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย ระบบHard CopyและระบบElectronic Media

 

หัวข้อเรียนรู้ :

 

เวลา                                         กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 - 09.00น.                      ลงทะเบียน

09.00 - 12.00น.                 Module 1การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่นISO  GHP&HACCPเป็นต้น

 

Module 2การชี้บ่งเอกสารระบบคุณภาพ

·         การจัดทำ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้ "ใบขอดำเนินการเอกสาร"

·         เอกสารควบคุมจะประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"

·         เอกสารที่ไม่ควบคุม เช่น เอกสารภายนอก จะไม่ประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"

·         เอกสารที่ยกเลิก เช่น เอกสารภายนอก

 

12.00 - 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00น.                Module 3การควบคุมเอกสาร

·         การอนุมัติเอกสาร ก่อนนำไปใช้งาน

·         การทบทวน ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย

·         การแสดงสถานะปัจจุบันของการปรับปรุงเอกสาร

·         การแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องไป ณ จุดปฏิบัติงาน

·         การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์

 

Module 4การควบคุมการบันทึก

·         จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

·         การชี้บ่งบันทึกคุณภาพ / การจัดเก็บ / การนำมาใช้การป้องกันการเสียหาย

·         บันทึกต้องอ่านได้ง่าย มีการบ่งชี้ และนำมาใช้ได้โดยสะดวก

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) 60%

+  การฝึกปฏิบัติการ (Workshops)      40%

 

 

 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา1วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา09.00 - 16.00น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในองค์กร กลุ่มหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ

 

 

จัดอบรม โรงเเรม สถานที่จัด โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20 ติดBTS อโศก เดินทางสดวก

 

รูปเเบบPublic Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,500บาท/วัน

ลงทะเบียน3ท่าน ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน4ท่านขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1)
เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2)
ใบประกาศผ่านการอบรม
3)
อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มีนาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 69 ครั้ง