ยืนยันอบรม การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุน (Logistics & Supply Chain & Cost Saving Manag

22 กรกฎาคม 2567


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.      เพื่อให้เข้าใจและสามารถลดความสูญเปล่าในเรื่องกลยุทธิ์การจัดการโลจิสติส์

2.       เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม(Value Added) โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

3.      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้กลยุทธิ์การจัดการโลจิสติส์ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการจริงได้

4.      เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนที่ดี(ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร) ในองค์กร

5.      เพื่อนำแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นสากล

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ทำความเข้าใจและแยกประเด็นระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์

จับหลักสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์

2. ต้นทุนโลจิสติกส์

โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนบริหารจัดการ

มองต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร

3. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

การจัดการขนส่ง (Transportation Management)

การจัดการจัดซื้อ (Purchasing Management)

การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)

ระบบสารสนเทศ (Information System)

เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology)

4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

       แนวคิด มองภาพใหญ่ ลงภาพย่อย ขยายสู่ภาพใหญ่

       แนวคิด ดูเรา ดูเขา แล้วย้อนดูเรา

       ดัชนีชี้วัดผลงานด้านโลจิสติกส์ และการวางแผนกลยุทธิ์สู่การปฏิบัติ

5. กรณีศึกษา

6. Workshop :การระดมสมองเพื่อบ่งชี้ความสูญเปล่า และหาแนวทางการปรับปรุง พัฒนา เพื่อมุ่งสู่การเพิ่ม

                         ประสิทธิภาพงาน และเพื่อการลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม: ผู้บริหาร, หัวหน้างาน,วิศวกร, ช่างเทคนิค,พนักงาน

รูปแบบการอบรม:ทฤษฎี30 %และปฏิบัติ70%


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แรมแบรนท์ ซอยสุขุมวิท 18 BTS อโศก สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 กรกฎาคม 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

DTN Training
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 45 ครั้ง