ยืนยันอบรมการวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Capacity Planning for Industry)

19 เมษายน 2566


วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ทันเวลาและส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและเพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิตและติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาหรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิตเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีความสามารถในการปฏิบัติการผลิตได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วนเพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสมรวมถึงรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

  1.1ความหมายของกำลังการผลิต (Capacity)

  1.2 การบริหารกำลังการผลิต (Capacity Management)

  1.3การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)

  1.4 การควบคุมกำลังการผลิต (Capacity Control)

  1.5 กำลังการผลิตที่นำไปใช้ได้ (Capacity Available)

  1.6 ความต้องการกำลังการผลิตหรือภาระงาน (Capacity Required or Load)

   1.7 เวลาที่ใช้ทำงาน (Available Time)

  1.8 การวัดกำลังการผลิต (Measuring Capacity)

  1.9 กระบวนการในการวางแผนกำลังการผลิต (TheProcess of Capacity Planning)

  1.10ประสิทธิภาพของการวางแผนกำลังการผลิต

2. Material Requirement Planning (MRP)

   1.1การจัดทำตารางและแผนการผลิตหลัก (Master Planning Schedule: MPS)

   1.2สูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) และ MRP (Material Requirement Planning)

   1.3การคำนวณแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Requirement Planning)

3. Machine requirement planning

   3.1การคำนวณกำลังการผลิตของเครื่องจักรที่เหมาะสม

4. Manpower planning

  4.1การคำนวณปริมาณของพนักงานผลิตที่เหมาะสม

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.พักเที่ยง 1 ชม.

รูปแบบการฝึกอบรม :การบรรยาย ให้คำปรึกษา ตอบคำถาม

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกรอาวุโส


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 เมษายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 35 ครั้ง