ยืนยันการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

28 มีนาคม 2566


1.                                      บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม Meeting-concerned persons' role 

2.              คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม (Qualification and role of administrative affair personnel or secretary at the meeting

3.                                      การประชุมแบบทางการ และไม่เป็นทางการFormal and informal meeting 

4.                                      รูปแบบของรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ)Type of meeting's minutes (Both Thai and English)

5.                                      การจดบันทึกการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ)Meeting Recording (Both Thai and English) 

-          การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุมWrite down all speeches of the meeting attendants 

-          การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญWrite down the syllabus or theme

-          การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลSummarize the essence of the topics considered for opinion and reasons 

6.              หลักการเขียนรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ)

-          ใจความสำคัญEssence 

-          ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจนCorrect and clear language

-          การเรียงลำดับวาระการประชุมOrder of meeting agenda 

-          การเขียนคำพูดโต้แย้งWriting an argument 

-          การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติWriting numbers and statistics 

-          การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุมWriting a period, follow-up, and meeting status at each agenda 

7.                                      คำศัพท์สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษาVocabulary, idiom, and necessary business langue

8.                                      สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุมWhat should avoid in writing a meeting minutes

9.              สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด และสรุปรายงานการประชุมทั้งไทยและ อังกฤษSummarize the issues on writing the meeting minutes and solutions for improvement on writing down and summarizing the meeting minutes in Thai and English 

10.                                   กรณีศึกษาและถามตอบCase Study and Answer and Questions 

11.                                   การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มีนาคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 50 ครั้ง