ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)

26 เมษายน 2567


ส่วนที่1ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

1.      ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

§ ความหมายและความสำคัญระหว่าง "ผู้นำ" กับ "ภาวะผู้นำ"

§ ความแตกต่างระหว่าง "ผู้จัดการที่ดี" กับ "ผู้นำที่ยิ่งใหญ่"

§ ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง 

2.      กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

§  PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

§ INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

3.      ทักษะภาวะผู้นำ(Leadership Competency)กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

ขององค์กร 

§ ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)

§ ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)

§ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

§ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

§ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOPฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ "ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน"

ส่วนที่2การบริหารพัฒนาคน (People Development)

1.        ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality)และการรับรู้ (Perception) 

§ อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน

§ เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น

§ รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

2.        การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่(New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์CPA

§ การออกความคิด (Concept)

§ การกำหนดกระบวนการ (Process)

§ การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

3.        ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

§  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง

§  ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ

§  กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง

§  การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ "การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) 

4. 

5.ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี

  ศิลปะ "ART" A: Approach :เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

 R : Rapport :พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน

                       ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

                               T : Trust :การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

 สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แรมแบรนท์ ซอยสุขุมวิท 18 BTS อโศก สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 27 ครั้ง