ผู้บังคับบัญชาทุกสายงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Skill for Non HR Supervisor/Manager)

19 สิงหาคม 2567

**หมายเหตุ : การเรียนออนไลน์แบบ Virtual Training จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถจัด ณ โรงแรมได้ และ L&DT จะคำนวณค่าอบรมพิเศษ (ผู้สนใจอบรมสามารถลงทะเบียนอบรมไว้ได้ปกติ)

**L&DT มีเรียนแบบบันทึกวีดีโอ (โดยเข้าอบรมด้วยการดูมีเดียอบรมใน facebook กลุ่มปิด) หากต้องการเรียนในรูปแบบนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 094-4565756


การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ ฉะนั้นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ก็ย่อมสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจ หากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)มีความสำคัญกับองค์กรแล้ว การบริหารคนในองค์กรจึงไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป ยิ่งหาก "ผู้บังคับบัญชา" แต่ละสายงาน เข้าใจหลักในการบริหารคนในส่วนงาน มีส่วนร่วมในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR ย่อมส่งผลให้คนในส่วนงานร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาและองค์กร ซึ่งหากผู้บังคับเข้าใจหลักการบริหารคน ตั้งแต่การรับคนเข้าทำงาน จนกระทั่งการลาออกจากองค์กรไป ผู้บังคับบัญชาย่อมสามารถบริหารคนในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการสรรหาพนักงาน เทคนิคการสัมภาษณ์

3. เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีศักยภาพ ตรงตามที่ต้องการ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้เทคนิคในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน และระเบียบวินัยในส่วนงานที่รับผิดชอบ

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนในส่วนงานอย่างถูกหลักของHR


เนื้อหาการอบรม
1. ทำไมต้อง HR for Non HR
2. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
3. ความเข้าใจในพื้นฐานของคน เช่น X,Y หรือ Maslow และ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอล
4. ความแตกต่างของแนวคิดและพฤติกรรมของคนในองค์กร
5. ภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชากับงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์
6. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงาน กับความสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล
- ทำความเข้าใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment & Employment)
- การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development) O การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
- การบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร (Employee Relationship & Engagement)
7. บทสรุป HR Wheels 
8. บทบาทและเทคนิคที่สำคัญของผู้บังคับบัญชาตามสายงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
9. Workshop : คุณคือ HR


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์ [email protected] หรือโทร. 0944565756 www.ldthai.com 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้จัดการทุกแผนกทุกสายอาชีพ, บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้อาชีพ HR, เจ้าหน้าที่ HR ในสายงาน HR ต้องการปรับแนวคิดในระดับ Supervisor/Manager

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง, HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ MRT และ BTS เขตกรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 สิงหาคม 2567 09.00-16.00

จัดโดย

Learning and Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2224 ครั้ง