ผู้จัดการมืออาชีพ (The Professional Manager)

11 ตุลาคม 2567

**หมายเหตุ : การเรียนออนไลน์แบบ Virtual Training จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถจัด ณ โรงแรมได้ และ L&DT จะคำนวณค่าอบรมพิเศษ (ผู้สนใจอบรมสามารถลงทะเบียนอบรมไว้ได้ปกติ) 


หลายองค์กรต้องแต่งตั้งหัวหน้างานด้วยเพราะ "มีทักษะด้านการปฏิบัติงาน (Functional Skills)" ที่ดีเลิศ รวมถึงมีความอาวุโสและอายุการทำงานที่เหมาะสมในองค์กร แต่ในอีกมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (Management Competency)อาจจะยังขาดความพร้อม หรือในบางองค์กรไม่ได้พัฒนาตามลำดับขั้นของตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหัวหน้างานไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจจะทำให้ "เก่งงาน" แต่ด้อย "การจัดการ" และยิ่งหากหัวหน้าไม่เข้าใจบทบาทในการทำงานหรือการจัดการในระดับของการเป็นหัวหน้าแล้ว จะทำให้องค์กร/แผนก/ฝ่ายนั้น เกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานของหัวหน้างานได้

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจหลักการคิด, การบริหารจัดการและเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับหัวหน้างาน หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ในมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) เพื่อให้การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และยังลดปัญหาความขัดแย้ง ความสูญเสียของทีมงาน องค์กร อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้จัดการ

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้เข้าใจหลักการคิด, บทบาท, การจัดการและการปฏิบัติงานแบบผู้จัดการมืออาชีพ

2.      เพื่อให้สามารถนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ

3.      เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ ที่มีความเก่งทั้งด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ


หัวข้อการอบรมสัมมนา
บทบาทและความรับผิดชอบ (Role and Responsibility)
 • ความเข้าใจในบทบาทการเป็นหัวหน้างานในระดับต่างๆ
 • ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีผู้จัดการมืออาชีพ หลักการคิดและพฤติกรรมของผู้จัดการมืออาชีพ (ยุคดั่งเดิม vs ยุคใหม่)
 • บทบาทหน้าที่สำคัญของผู้จัดการมืออาชีพ
 • สมรรถนะของผู้จัดการ
 • ความเข้าใจในองค์กรและการจัดการองค์กร (Organization Management) 

การคิดและวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Thinking and Planning)

 • ความสัมพันธ์และความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ เช่น นโยบาย (Procedure), ขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) เป็นต้น
 • การจัดการองค์กร, คนและการสร้างผังการปฏิบัติงาน

4 Call to Action ผู้จัดการมืออาชีพต้องทำทันที

 • การควบคุมตนเอง, การสื่อสาร, การความคุมอิทธิพล, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, มนุษยสัมพันธ์, การบริหารอารมณ์ เป็นต้น

3 หน้าที่สำคัญ ผู้จัดการจะทำอย่างไร

 • พัฒนาทีมงานอย่างไร
 • สร้างบรรยากาศอย่างไร
 • โค้ชชิ่งทีมอย่างไร


สนใจจองที่นั่งฝึกอบรมติดต่อ [email protected] หรือ โทร. 0944565756

www.ldthai.com 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานระดับ Supervisor-Asst./Manager ขึ้นไป

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชผู้บริหาร/ธุรกิจ, ที่ปรึกษา/โค้ชด้าน HROD, Scrum Coach


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ MRT/BTS

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 ตุลาคม 2567 09.00 น - 16.00 น

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3849 ครั้ง