นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

26 กรกฎาคม 2567

ขอบข่ายการเรียนรู้

  • ความสำคัญและขอบข่ายงานHRM เพื่อความสำเร็จขององค์กร
  • แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.0
  • คุณลักษณะของนักHRMที่องค์กรใดก็พึงประสงค์
  • เครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Tools)
  • แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงานHRM ด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานองค์กร
  • ในยุคธุรกิจ4.0เป็นต้น 

เนื้อหาในการอบรม

  • ความสำคัญและขอบข่ายงานHRM เพื่อความสำเร็จขององค์กร
  • แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.0จากHR Trendที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้ เช่นAIในงานHR ด้านต่าง ๆ และวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • คุณลักษณะของนักHRMที่องค์กรใดก็พึงประสงค์
  • เครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Tools)ที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้เช่น Agile HR, Lean HR, HRMS (Human Resource Management System)เป็นต้น
  • รอบรู้งาน9งานหลักของHRM.....
   1. 
   งานวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)
   2.งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Acquisition)
   3. งานสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ใช่เข้าสู่องค์กร (Employee Interview)
   4. งานการจ้างงาน (Employment)ทั้งการจ้างแรงงานและการจ้างบริการ
   5. งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Employee Performance Evaluation/Appraisal)
   6. งานการเสริมสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร
   7. งานแรงงานหรือพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักหรือผูกพันต่อองค์กร
   8. งานบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Compensation & Benefits Management)
   9. งานบริหารวินัยพนักงานและกฎหมายแรงงานที่ต้องรู้
  • แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงานHRM ด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานองค์กรในยุคธุรกิจ4.0
  • ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในงานHRM หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางการแก้ไข
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ


ทุกหลักสูตรสามารถจัดอบรมแบบ
Inhouse training 
ได้

สมัครอบรม 

ติดต่อเราPTC

รายระเอียดหลักสูตร คลิก!!

หลักสูตรเดือนกรกฎาคม

หลักสูตรเดือนสิงหาคม


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

HRM Officer / HRM Manager / Supervisor มือใหม่ / เจ้าของธุรกิจ / ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Rembrandt - สุขุมวิท 18

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กรกฎาคม 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 066 0009 , 089 677 6047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 15 ครั้ง