ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร

10 พฤษภาคม 2566


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

 

หัวข้อการอบรม

1.      บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

2.      การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

3.      การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน

§  การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

§  การวางแผนการสอน /การนำเสนอ

§  การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

§  การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

§  การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ(Game for Training Play) 

WORKSHOP :ฝึกการออกแบบเนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับเวลา วิธีการเรียน

§เรียนรู้ และหลักการประเมินผลการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานจริง (Learning to Well-Practiced)

4.      สไตส์5ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมีออาชีพ

5.      WORKSHOP :การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)

§  การสอนแบบบรรยาย

§  การสอนแบบสาธิต

§  การสอนแบบมีส่วนร่วม

6.      เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

§  หลักการพูดและการนำเสนอ

§  การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

§  การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

§  การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน /ทักษะเฉพาะตัวของTrainer

§  การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

§  การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

§  จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

§  เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

7.      การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

      (ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง) 

 


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 พฤษภาคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 25 ครั้ง