ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน

9 กรกฎาคม 2567

ภายใต้สภาวะการดำเนินธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างพลิกผันตลอดเวลา ลูกค้ามีตัวเลือกที่มากและหลากหลาย การที่คุณได้รับการมอบหมายให้เป็นหัวหน้างาน นั่นหมายถึงความคาดหวังว่าคุณจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ แต่ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้จากการทำงานของทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ ความท้าทายอยู่ที่จะสื่อสารอย่างไรให้ทั้งทีมเข้าใจและยินดีทำงานนี้อย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ หลักสูตรนี้มีคำตอบและแนวทางที่คุณนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
 • หัวหน้างานใหม่ที่ยังสับสนกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผู้ที่สนใจ พนักงานอาวุโสและเตรียมตัวเลื่อนเป็นหัวหน้างาน
 • หัวหน้างานมือเก่าที่มีลูกน้องหลากหลายช่วงอายุ

วัตถุประสงค์
 1 .เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในฐานะการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานเพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 2 .เพื่อให้เข้าใจ และนำไปใช้ในการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อสอนงาน แนะนำ มอบหมายติดตามงาน การประชุม
 3 .เพื่อให้ผู้เข้าใจในการทำงานเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศจากการสื่อสารที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม หรือ อาจารย์ชาญณรงค์ ปันกองงาม

รูปแบบการอบรม บรรยายแบบมีส่วนร่วม Workshop case study ภาพยนตร์

ระยะเวลา 1 วัน ( 9.00 – 16.00 น.)


หัวข้อการอบรม

งานของหัวหน้า
 o ทักษะที่หัวหน้าควรจะต้องมี
ความสำเร็จของหัวหน้า อยู่ที่ไหน?
 o โน้มน้าวใจให้ลูกน้องทำอย่างเต็มที่และเต็มใจ
 o Mindset ของหัวหน้ากับการสื่อสารที่ดี
 o หัวหน้ามิใช่เป็นเพียงแค่ผู้ “ส่งสารส่งข้ความ”
     สื่อสารเป็น เรียนรู้วิธีสื่อสาร พูดยังไงให้น่าเชื่อถือและผู้คนไว้ใจ
     การสื่อสารด้วยการสื่อความให้ได้ใจ และเข้าใจ
 o หลักการครองใจลูกน้อง...ทำอย่างไรให้ลูกน้องเชื่อ ..ฟัง..และยินดีร่วมทำ..?
 o 7 เคล็ดลับการสื่อสาร.ของหัวหน้า
 เรียนรู้และเข้าใจ TAPS model เพื่อปรับใช้กับลูกน้องแต่ละประเภท
 สร้างพลังบวก ด้วยการฟัง/ พูด อย่างผู้นำที่ดี..
 ทักษะการสื่อสารเพื่อสอนงานและแนะนำการทำงาน
 ทักษะการสื่อสารเพื่อมอบหมายสั่งงานและติดตามงาน
 ทักษะการสื่อสารการให้คำปรึกษา การประชุมทีม ร่วมระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
 การ feedback / ให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
 สื่อสารต่าง gen ให้ได้ผล
 สื่อสารสร้างทีม vs ทำลายทีม
 หัวหน้าอย่างนี้......ลูกน้องขอลาก่อน?


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=61971

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา 


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 กรกฎาคม 2567 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827519

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3600 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 304 ครั้ง