ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

25 ธันวาคม 2563


หลักการและเหตุผล

หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และก็มีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของ กองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม

2.เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

เนื้อหาการบรรยาย

o   ภารกิจหลักของประกันสังคม

o  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o   พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) 2558

o   พ.ร.บ.เงินทดแทน   พ.ศ.2537

o  หน้าที่หลักของประกันสังคม

o  ประเภทผู้ประกันตน

o  กองทุนประกันสังคม

o  สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

o  กองทุนเงินทดแทน

o  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน

o   ถาม-ตอบ

รูปแบบการเรียนรู้

·       การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60% ,กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%  


วิทยากร


วิทยากร อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 ธันวาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2917 ครั้ง