ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)

28 ธันวาคม 2563

หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline) : 


1.  ทำไมจึงต้องจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

2.  ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

3.  เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติ อนุสัญญา ปฏิญญาภาคี ปฏิญญาไตรภาคี                                        

ปฏิญญาสากล หลักปฏิบัติ และมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

4.  ความแตกต่างของ มรท. 8001: 2563 กับฉบับก่อนหน้า

5.  ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามประกาศข้อกำหนด มรท. 8001: 2563

          ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

          ข้อ 4.2 ระบบการจัดการ

          ข้อ 4.3 การใช้แรงงานบังคับ

           ข้อ 4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน

           ข้อ 4.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก

           ข้อ 4.6 วันหยุดและวันลา

           ข้อ 4.7 การเลือกปฏิบัติ

           ข้อ 4.8 วินัยและการลงโทษ

           ข้อ 4.9 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง

           ข้อ 4.10 การใช้แรงงานเด็ก

           ข้อ 4.11 การใช้แรงงานหญิง

           ข้อ 4.12 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

           ข้อ 4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

           ข้อ 4.14 สวัสดิการแรงงาน

6.  แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทยของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยตรวจประเมิน

7. ข้อควรพิจารณาเมื่อต้องเตรียมรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย                        

----------------

วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาดSME

 ผู้จัดการฝ่ายHR

 ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ                          

 คณะกรรมการตรวจประเมิน

 


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

 

ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001:2563) ทะเบียนเลขที่C-TLS-118

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (HR) และบุคลากร

 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ [email protected]
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ [email protected]   Line ID : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่http://www.ptc.in.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าของธุรกิจขนาดSME ผู้จัดการฝ่ายHR ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจประเมิน

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563) ทะเบียนเลขที่ C-TLS-118 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (HR) และบุคลากร
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 ธันวาคม 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3770 ครั้ง