ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

24 สิงหาคม - 22 กันยายน 2563

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนบริการทางการท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ "ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหลักสูตร "การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"


วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มความเข้าใจกลไกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

-เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก

ประกอบด้วยการอบรมผ่านระบบออนไลน์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง

วันที่ 27 สิงหาคม - 22 กันยายน 2563 เวลา : 9:00 - 11.30 น.

27 สิงหาคม 2563 - ปาฐกถาพิเศษเปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" และการบรรยาย หัวข้อ "ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย สู่วิถีใหม่"

28 สิงหาคม 2563 - กรอบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้

1 กันยายน 2563 - การบริหารพื้นที่ท่องเที่ยว เศรษฐกิจรอด คนปลอดภัย

2 กันยายน 2563 - กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว และการขายสินค้าท้องถิ่น

8 กันยายน 2563 - บทบาทภาครัฐและเอกชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

14 กันยายน 2563 - ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

18 กันยายน 2563 -Storytelling "สู่กลยุทธ์การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน"

22 กันยายน 2563 - นำเสนอ "การจัดทำแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดในยุคNew Normal"และปิดการอบรม


สามารถสำรองที่นั่งได้ที่: https://bit.ly/31oGnYj

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ที่ปรึกษา :สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 085-4828873 คุณมัณฑนา I อีเมลล์ :[email protected]

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วิทยากร

นายยุทธศักดิ์ สุภสร 
ผู้ส่าการท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย 

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล 
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ 
อาจารย์ประจำภาควิชาจัดการดำเนินการพาณิชยสาสตร์และการบัญชี มธ.

อ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถานที่อบรม (VENUE)

Zoom Application (Online)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 สิงหาคม - 22 กันยายน 2563 วันที่ 24 สิงหาคม - 22 กันยายน 2563 เวลา : 9:00 - 11.30 น.

จัดโดย

TU RAC
เบอร์ติดต่อ : 085-4828873

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 5493 ครั้ง