การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

24 กรกฎาคม 2567

การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Performance Appraisal Design/Revision)   

การประเมินมีผลการปฏิบัติบัติงานเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับองค์กรใช้สําหรับการกําหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตําแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตําแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตําแหน่งงานที่เหมาะสมอีกด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มักมีข้อติดขัดที่ไม่สามารถช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การออกแบบ หรือปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติบัติงานให้เป็นระบบ รวมทั้งบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

ทุกหลักสูตรสามารถจัดอบรมแบบ Inhouse trainingได้

สมัครอบรม 

ติดต่อเราPTC

รายละเอียดหลักสูตร  

หลักสูตรเดือนกรกฎาคม

หลักสูตรเดือนสิงหาคม


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าของธุรกิจ / HR Manager / Supervisor / ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมายให้มาทำงาน HR

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Novotel Bangkok - Sukhumvit 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 กรกฎาคม 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 066 0009 , 089 677 6047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 12 ครั้ง