การสื่อสารและการประสานงาน ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

15 พฤษภาคม 2567

ในยุคปัจจุบัน มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ข้อมูลต่างๆ ถูกสื่อสารออกไปทั้งภายใน ภายนอก ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ซึ่งการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประสานงานของผู้ส่ง โดยการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลภายนอกองค์กรอย่าง เช่น ลูกค้า เป็นต้น ย่อมจะต้องใช้ความเข้าใจในรูปแบบของการสื่อสารและพฤติกรรมต่างๆ ของผู้รับข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการสื่อสารของคนในแต่ละ ช่วงยุคสมัย (Generation) หากผู้ส่งข้อมูลเข้าใจในกระบวนการ รูปแบบ พฤติกรรมการรับข้อมูลของผู้รับ ผู้ส่งหรือ ผู้สื่อสารย่อมจะประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารเรื่องนั้นๆ ได้ง่ายและดียิ่งขึ้น ดังนั้น การสื่อสารจึงถือเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นในประสานงานและในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามความคาดหวังขององค์กร และการมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะมีผลทำให้พนักงานสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นพนักงานดาวเด่นขององค์กรได้ไม่ยาก ฉะนั้น ในการที่จัดฝึกอบรมในหัวข้อนี้ จึงจะสามารถสร้างเสริมทักษะด้านการสื่อสารให้กับพนักงาน และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารหรือประสานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม Baby Boomer, กลุ่ม Gen X, กลุ่ม Gen Y ทั้งภายใน ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้


วัตถุประสงค์:

oเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง ลูกค้า และการเข้าสังคม
oเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเข้าใจบทบาทในการเป็นนักสื่อสารที่ดี
oเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพฤติกรรมการรับข้อมูลของกลุ่มผู้รับในแต่ละยุค (Generation)และสามารถโน้มน้าวเพื่อให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
oเพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารและประสานงาน, สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


เนื้อหาการอบรม:

§บทสรุปของหลักการ, แนวคิดและทฤษฎี, ความสำคัญ, ความจำเป็น, เป้าหมาย,
§ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารและประสานงานที่ผลต่อองค์กร
§การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
§บทบาทของการเป็นนักสื่อสารและประสานงานที่ดี
§เทคนิคในการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
§เรียนรู้และทำความเข้าใจ พฤติกรรมการสื่อสาร การ
§ประสานงานและการผสมผสานกลุ่มคนหลากหลายยุคสมัย  (Mix Generation)
§เทคนิคการพัฒนาตัวเองสู่ "การเป็นนักสื่อสารและประสานงานมืออาชีพ"


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์[email protected] หรือโทร. 0944565756


วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,

HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤษภาคม 2567 09.00 น.-16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2976 ครั้ง