การสอบเทียบเครื่องชั่ง (Weighing Machine)

26 สิงหาคม 2567หลักสูตรฝึกอบรม:การสอบเทียบเครื่องชั่ง (Weighing Machine)

วันที่ 26 สิงหาคม 2567

 

หลักการและเหตุผล

                     ในระบบการผลิตในปัจจุบันเครื่องมือวัดทางมวลนั้น ตามองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และในความสำคัญของเครื่องมือวัดนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา

           จากเหตุผลเบื้องต้นที่กล่าวมานั้น ได้มีการนำเทคโนโลยีการวัดทางด้านมวล มาช่วยในการตรวจวัดคุณภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพของชิ้นงาน คือในภาพรวมปัจจุบันเครื่องมือวัดที่กล่าวมาข้างต้นในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในด้านของการตรวจสอบคุณภาพในงาน Q.C.หริอการสร้างชิ้นงานต้นแบบ แต่ความสำคัญของเครื่องมือวัดนั้นคือความถูกต้องที่ส่งผลต่อค่าของชิ้นงานและการตัดสินความใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ดังนั้นผู้จัดทำหลักสูตรจึงมองเห็นปัญหาที่มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นกับเครื่องมือวัดจึงจัดทำหลักสูตรการใช้งานและการสอบเทียบ Weighing Machineที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือวัดที่มีการใช้งานกันอย่างมากในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม และที่จะทำให้ผู้ใช้เครื่องมือวัดสามารถที่จะทราบสภาพเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่ นั้นคือค่าความผิดพลาด ของเครื่องมือวัดนั้นเอง


           จากเหตุผลเบื้องต้นที่กล่าวมานั้น ได้มีการนำเทคโนโลยีการวัดทางด้านมวล มาช่วยในการตรวจวัดคุณภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพของชิ้นงาน คือในภาพรวมปัจจุบันเครื่องมือวัดที่กล่าวมาข้างต้นในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในด้านของการตรวจสอบคุณภาพในงาน Q.C.หริอการสร้างชิ้นงานต้นแบบ แต่ความสำคัญของเครื่องมือวัดนั้นคือความถูกต้องที่ส่งผลต่อค่าของชิ้นงานและการตัดสินความใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ดังนั้นผู้จัดทำหลักสูตรจึงมองเห็นปัญหาที่มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นกับเครื่องมือวัดจึงจัดทำหลักสูตรการใช้งานและการสอบเทียบ Weighing Machineที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือวัดที่มีการใช้งานกันอย่างมากในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม และที่จะทำให้ผู้ใช้เครื่องมือวัดสามารถที่จะทราบสภาพเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่ นั้นคือค่าความผิดพลาด ของเครื่องมือวัดนั้นเอง

วัตถุประสงค์: 

1.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้งานและการสอบเทียบ Weighing Machine

2.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานและทำการสอบเทียบ Weighing Machineได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตร

 09.00-12.00น.

- ความสำคัญในการสอบเทียบ

- คุณลักษณะและการกำหนดเกณฑ์การใช้เครื่องมือวัด

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความถูกต้องของเครื่องมือวัด

- การใช้งานWeighing Machine

-การสอบเทียบWeighing Machine

-ฝึกปฏิบัติการ(Workshop)

 13.00-16.00น.

- ฝึกปฏิบัติการ

- การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด(Uncertainty of Measurement)

-การรายงานผลการสอบเทียบ

- การทดสอบความรู้ความสามารถในการฝึกอบรม

- สรุป/ตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

1         วัน (วันละ6ชั่วโมง)

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้อบรม

      ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

อัตราค่าอบรม ท่านละ 5,500 บาท ( รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม 2 เบรคและวุฒิบัตร) รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330,086-6183752 

www.ptstraining.co.th

Email info.ptstraining@gmail.com,ptstraining3@gmail.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 สิงหาคม 2567 09.00-16.00

จัดโดย

Professional Training Solution Company Limited
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 22 ครั้ง